ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษค่าเฉลี่ย
2561 45.78 45.78 23.70 23.70 32.06 32.06 25.60 25.60 31.79 31.79
2562 51.63 5.85 21.89 -1.81 28.52 -3.54 27.95 2.35 32.50 0.71
2563 49.00 -2.63 21.59 -0.30 27.75 -0.77 28.78 0.83 31.78 -0.72
2564 41.78 -7.22 25.92 4.33 19.78 -7.97 28.76 -0.02 29.06 -2.72
2565 47.41 5.63 25.80 -0.12 20.84 1.06 30.07 1.31 31.03 1.97
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2023.1.KAOPUNHOT