รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

   

ตาราง
รหัส โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
42010004บ้านห้วยเหล็ก 54.46 30.83 28.68 39.17 38.29 2 32 -1.68 1.16 -0.93
42010007บ้านกำพี้ 39.83 30.00 17.08 25.83 28.19 5 80 -11.78 -8.94 -11.03
42010008บ้านกกดู่ 49.20 27.14 29.29 31.96 34.40 3 56 -5.57 -2.73 -4.82
42010011บ้านห้วยกระทิง 67.50 27.50 45.88 63.75 51.16 1 1 11.19 14.03 11.94
42010013เมืองเลย 61.03 33.32 41.51 49.83 46.42 2 3 6.45 9.29 7.20
42010015อนุบาลเลย 54.52 31.13 39.07 45.76 42.62 1 11 2.65 5.49 3.40
42010021บ้านห้วยทราย 36.10 21.15 29.07 26.92 28.31 4 78 -11.66 -8.82 -10.91
42010023บ้านนาแขม 55.38 30.00 36.28 42.92 41.15 1 15 1.18 4.02 1.93
42010025บ้านนาดินดำ 49.71 23.93 34.36 29.82 34.46 4 55 -5.51 -2.67 -4.76
42010026บ้านหนองหญ้าไซ 63.93 25.00 37.43 57.86 46.06 1 5 6.09 8.93 6.84
42010030บ้านหนองผำ 37.67 15.00 37.35 25.00 28.76 6 76 -11.21 -8.37 -10.46
42010031บ้านนาโป่ง 47.83 30.00 30.58 23.33 32.94 5 62 -7.03 -4.19 -6.28
42010032บ้านขอนแก่นหนองบอน 41.04 23.33 30.69 26.25 30.33 7 72 -9.64 -6.80 -8.89
42010033บ้านติ้วน้อย 60.19 26.67 37.71 41.67 41.56 2 13 1.59 4.43 2.34
42010035บ้านห้วยโตก 52.50 28.33 32.28 45.00 39.53 3 22 -0.44 2.40 0.31
42010036บ้านกกชุมแสง 46.65 17.00 26.08 36.50 31.56 6 67 -8.41 -5.57 -7.66
42010037บ้านป่าข้าวหลาม 43.45 27.00 40.63 30.50 35.40 4 47 -4.57 -1.73 -3.82
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อ 63.75 15.00 48.10 30.00 39.21 2 25 -0.76 2.08 -0.01
42010046บ้านเพียซำพุวิทยา 53.89 26.36 30.03 39.77 37.51 2 38 -2.46 0.38 -1.71
42010047บ้านสูบ 46.87 22.89 33.47 30.00 33.31 5 60 -6.66 -3.82 -5.91
42010051บ้านสะอาดลายเหนือ 49.53 28.18 34.26 27.05 34.76 3 50 -5.21 -2.37 -4.46
42010053บ้านห้วยลวงไซ 57.92 18.33 35.65 26.67 34.64 3 52 -5.33 -2.49 -4.58
42010060บ้านนาโคก 56.75 15.00 40.90 30.00 35.66 3 46 -4.31 -1.47 -3.56
42010061บ้านปากหมาก 60.00 35.00 25.95 75.00 48.99 1 2 9.02 11.86 9.77
42010063บ้านวังโป่งท่าวังแคน 46.50 30.00 11.40 25.00 28.23 4 79 -11.74 -8.90 -10.99
42010068บ้านภูสวรรค์ 41.38 17.50 35.78 26.25 30.23 4 73 -9.74 -6.90 -8.99
42010070บ้านท่าสวรรค์ 47.88 27.50 31.85 31.67 34.73 4 51 -5.24 -2.40 -4.49
42010071บ้านน้ำสวยภักดี 59.75 27.50 23.40 27.50 34.54 5 53 -5.43 -2.59 -4.68
42010072ชุมชนบ้านท่าสะอาด 54.81 28.75 39.09 29.38 38.01 3 35 -1.96 0.88 -1.21
42010075บ้านแก้วเมธี 40.19 20.56 29.33 27.78 29.47 6 75 -10.50 -7.66 -9.75
42010078บ้านโพนสว่างวังเย็น 58.18 27.00 32.72 34.50 38.10 2 34 -1.87 0.97 -1.12
42010079บ้านห้วยตาด 62.33 25.00 31.43 33.75 38.13 1 33 -1.84 1.00 -1.09
42010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 37.46 20.00 28.59 27.92 28.49 9 77 -11.48 -8.64 -10.73
42010081บ้านนาป่าหนาด 54.41 22.50 33.85 34.38 36.29 4 42 -3.68 -0.84 -2.93
42010082บ้านตาดซ้อ 44.50 40.00 34.20 35.00 38.43 2 31 -1.54 1.30 -0.79
42010083บ้านท่าบม 48.50 16.43 29.21 30.36 31.13 8 69 -8.84 -6.00 -8.09
42010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 45.54 22.50 38.02 24.38 32.61 6 63 -7.36 -4.52 -6.61
42010089บ้านคกมาด 65.25 30.00 34.94 34.00 41.05 2 16 1.08 3.92 1.83
42010091อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" 49.56 29.83 39.05 37.78 39.06 5 27 -0.91 1.93 -0.16
42010092บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" 54.34 25.94 38.71 41.93 40.23 3 17 0.26 3.10 1.01
42010094บ้านสงเปือย 62.46 31.43 40.69 25.71 40.07 2 19 0.10 2.94 0.85
42010097บ้านธาตุวิทยา 61.44 28.33 40.90 46.88 44.39 1 8 4.42 7.26 5.17
42010098บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 62.00 23.33 34.82 36.67 39.21 3 26 -0.76 2.08 -0.01
42010099บ้านห้วยพอด 49.77 20.36 33.99 30.18 33.58 5 59 -6.39 -3.55 -5.64
42010100บ้านผาพอด 48.84 23.13 42.32 29.06 35.84 4 44 -4.13 -1.29 -3.38
42010101ชุมชนบ้านนาบอน 67.58 31.67 38.83 40.83 44.73 1 7 4.76 7.60 5.51
42010103บ้านโพน 52.36 24.29 33.27 25.71 33.91 7 58 -6.06 -3.22 -5.31
42010104บ้านใหม่ 59.96 22.50 35.02 33.75 37.81 3 36 -2.16 0.68 -1.41
42010106บ้านนาซ่าว 54.54 23.00 35.86 28.13 35.38 6 48 -4.59 -1.75 -3.84
42010107บ้านผาแบ่น 46.91 25.63 33.93 31.56 34.51 7 54 -5.46 -2.62 -4.71
42010108ห้วยซวกคกเลาใต้ 53.98 24.50 34.23 30.50 35.80 6 45 -4.17 -1.33 -3.42
42010109บ้านอุมุง 39.88 21.25 32.28 31.25 31.17 9 68 -8.80 -5.96 -8.05
42010110บ้านบุฮม 56.57 22.27 39.47 39.32 39.41 4 23 -0.56 2.28 0.19
42010111บ้านคกเลา 31.50 20.00 23.08 25.00 24.90 10 81 -15.07 -12.23 -14.32
42010115บ้านกลาง 48.30 25.00 29.75 29.00 33.01 8 61 -6.96 -4.12 -6.21
42010116บ้านท่าดีหมี 60.00 35.00 38.93 31.25 41.30 1 14 1.33 4.17 2.08
42010117ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 48.55 28.00 31.27 37.00 36.21 5 43 -3.76 -0.92 -3.01
42010122บ้านห้วยอาลัย 38.98 24.17 27.90 27.08 29.53 8 74 -10.44 -7.60 -9.69
42010125ชุมชนบ้านเชียงกลม 58.88 28.57 36.16 36.61 40.06 2 20 0.09 2.93 0.84
42010126บ้านปางคอม 44.45 31.00 42.28 31.50 37.31 3 40 -2.66 0.18 -1.91
42010127บ้านโพนทอง 49.11 22.78 31.16 26.11 32.29 6 64 -7.68 -4.84 -6.93
42010128บ้านคอนสา 49.23 26.00 37.29 28.50 35.26 4 49 -4.71 -1.87 -3.96
42010130บ้านห้วยผักกูด 35.44 22.50 29.43 36.88 31.06 7 70 -8.91 -6.07 -8.16
42010131จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 53.55 30.00 38.74 32.50 38.70 2 29 -1.27 1.57 -0.52
42010132ชุมชนบ้านปากชม 50.71 31.43 35.74 31.19 37.27 3 41 -2.70 0.14 -1.95
42010133บ้านนาค้อ 40.39 25.15 28.06 28.86 30.62 4 71 -9.35 -6.51 -8.60
42010134บ้านหาดเบี้ย 50.75 31.67 42.82 31.67 39.23 1 24 -0.74 2.10 0.01
42010136บ้านห้วยบ่อซืน 58.00 30.00 37.19 46.88 43.02 1 9 3.05 5.89 3.80
42010137บ้านวังผา 46.68 22.73 36.19 30.45 34.01 5 57 -5.96 -3.12 -5.21
42010260บ้านโคกใหญ่ 69.70 32.00 42.54 35.00 44.81 1 6 4.84 7.68 5.59
42010261บ้านร่องไผ่ 50.44 20.00 29.75 27.50 31.92 7 66 -8.05 -5.21 -7.30
42010262บ้านบวกอ่าง 52.65 29.00 37.46 35.50 38.65 4 30 -1.32 1.52 -0.57
42010263บ้านห้วยไค้ 60.17 27.50 34.60 38.33 40.15 2 18 0.18 3.02 0.93
42010264บ้านยาง 55.42 31.67 40.10 32.50 39.92 3 21 -0.05 2.79 0.70
42010268บ้านท่าลี่ 53.50 22.80 38.83 35.06 37.55 5 37 -2.42 0.42 -1.67
42010271บ้านน้ำแคม 57.25 25.00 28.70 38.33 37.32 6 39 -2.65 0.19 -1.90
42010274บ้านห้วยเดื่อ 64.75 40.00 41.15 25.00 42.73 2 10 2.76 5.60 3.51
42010279ชุมชนบ้านปากห้วย 43.98 20.00 32.15 32.32 32.11 5 65 -7.86 -5.02 -7.11
42010280บ้านขอนแก่น 67.46 39.17 45.78 32.08 46.12 1 4 6.15 8.99 6.90
42010281บ้านหนองผือ 60.13 17.50 45.28 32.50 38.85 4 28 -1.12 1.72 -0.37
42010286บ้านนากระเซ็ง 62.75 32.50 31.00 40.00 41.56 3 12 1.59 4.43 2.34
เฉลี่ยรวม 52.34 26.07 34.60 33.90 36.73 -3.24 -0.40 -2.49