จำนวนนักเรียน จบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด1,2951,2052,500
โรงเรียนเดิม282222504
โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.9129151,827
โรงเรียนสังกัดเอกชน161733
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ25227
กศน.538
อื่น ๆ312354
โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.232346
ศึกษาต่อต่างประเทศ1-1

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด-22
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนเดิม---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-22
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกศน.---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด3-3
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนเดิม---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.2-2
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ1-1
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกศน.---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด156
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนเดิม---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกศน.---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.156
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด151227
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนเดิม111223
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.4-4
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกศน.---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนเดิม---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกศน.---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด10717
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม9716
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.1-1
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด2-2
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.1-1
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ1-1
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด325
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.325
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด169178347
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.169178347
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด10289191
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนเดิม---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.10288190
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนสังกัดเอกชน-11
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกศน.---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด7815
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนเดิม6511
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-22
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกศน.---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.112
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด6511
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนเดิม---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกศน.---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ6511
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด9817
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนเดิม9817
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกศน.---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด7916
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนเดิม---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.5510
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกศน.---
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ-22
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.224
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด9716
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนเดิม7714
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.2-2
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกศน.---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนจบทั้งหมด235
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนเดิม---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.213
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกศน.-22
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่น ๆ---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด111122
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนเดิม7815
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.235
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกศน.---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.2-2
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด171128
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนเดิม---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.11819
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนสังกัดเอกชน-11
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ314
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกศน.---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.213
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อต่างประเทศ1-1
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด437
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนเดิม---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-22
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนสังกัดเอกชน1-1
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกศน.---
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ1-1
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.213
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด11920
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนเดิม---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.11920
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกศน.---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด13922
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนเดิม11-11
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.2911
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกศน.---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด224
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนเดิม---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.123
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกศน.---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.1-1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด7512
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนเดิม617
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.145
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกศน.---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด213
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนเดิม---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.213
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกศน.---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด-11
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนเดิม---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-11
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกศน.---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด6511
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนเดิม---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.336
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกศน.---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ325
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด448
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนเดิม---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกศน.---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ448
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด314
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนเดิม---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกศน.---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.314
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด134
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนเดิม---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.134
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกศน.---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนจบทั้งหมด213
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนเดิม---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.112
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกศน.---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่น ๆ---
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.1-1
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด121022
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนเดิม10616
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.235
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกศน.---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.-11
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด4610
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนเดิม347
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.112
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกศน.---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ-11
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนเดิม---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกศน.---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010049 บ้านวังแคน#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด347
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนเดิม---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.347
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกศน.---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนจบทั้งหมด6410
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนเดิม---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.6410
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกศน.---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่น ๆ---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ1-1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด279
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-33
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ-11
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ112
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.123
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด347
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.246
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.1-1
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด112
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.112
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด151025
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนเดิม14822
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-11
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกศน.---
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ1-1
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.-11
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนเดิม---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกศน.---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด151025
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนเดิม---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.151025
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกศน.---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด2-2
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนเดิม---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.2-2
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกศน.---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนจบทั้งหมด224
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนเดิม---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกศน.1-1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่น ๆ---
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.123
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด1-1
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.1-1
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด314
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.314
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด325
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-22
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน2-2
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ1-1
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด6612
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-33
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน314
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ2-2
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.1-1
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ-11
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.-11
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนจบทั้งหมด325
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนเดิม---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.224
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ1-1
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกศน.---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่น ๆ---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด112
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนเดิม112
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกศน.---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด112
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนเดิม---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.112
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกศน.---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด201939
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนเดิม181129
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.257
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนสังกัดเอกชน-33
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกศน.---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด131225
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนเดิม---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.131225
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกศน.---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด12618
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนเดิม---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.12618
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกศน.---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด221638
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนเดิม---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.161632
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนสังกัดเอกชน2-2
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ4-4
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกศน.---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด10818
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนเดิม6612
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.224
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ2-2
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกศน.---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด549
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนเดิม437
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.112
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกศน.---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนจบทั้งหมด10717
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนเดิม8614
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.112
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกศน.---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่น ๆ1-1
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด8-8
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม7-7
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.1-1
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด257
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.257
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด7613
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.7613
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด6410
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.6410
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด325
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.325
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด8513
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนเดิม224
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.538
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกศน.---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด9615
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนเดิม---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.9514
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนสังกัดเอกชน-11
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกศน.---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนเดิม---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกศน.---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด2-2
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.2-2
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด7461135
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.7353126
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน145
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.-11
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.-33
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด312455
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.302454
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.1-1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด8715
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนเดิม6511
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-22
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนสังกัดเอกชน2-2
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกศน.---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด358
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนเดิม---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.358
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกศน.---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด61319
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนเดิม---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.61319
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกศน.---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด336
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนเดิม---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.336
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกศน.---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด358
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนเดิม---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.358
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกศน.---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนจบทั้งหมด358
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนเดิม---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.358
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกศน.---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่น ๆ---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด81119
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม81018
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด549
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.549
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด9615
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม9615
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด231740
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.201737
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ3-3
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด538
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.538
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด14822
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม13518
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.134
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด6915
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.3811
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ1-1
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.213
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด9817
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.9817
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด8210
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.8210
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด9716
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.9615
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ-11
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด6915
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม5712
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.123
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด314
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.213
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.1-1
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด-44
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-44
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนจบทั้งหมด639
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนเดิม---
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.437
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนสังกัดเอกชน1-1
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกศน.---
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่น ๆ---
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.1-1
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด516
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม---
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.415
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.1-1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนจบทั้งหมด134
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนเดิม---
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.123
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนสังกัดเอกชน-11
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกศน.---
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่น ๆ---
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด10818
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.10818
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด151126
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม141024
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.112
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด5-5
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.5-5
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด141327
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม11415
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.3912
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด473481
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.473481
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด12921
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.12921
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด437
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.437
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด171936
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.161834
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน112
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด11617
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.6612
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ5-5
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด617
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ617
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด257
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.257
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด373673
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.373673
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด181634
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม131326
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.538
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด235
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.235
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด415
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.415
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด81422
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม6713
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.279
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด31619
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.31619
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนจบทั้งหมด5813
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนเดิม---
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.5813
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกศน.---
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่น ๆ---
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด101020
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม10818
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-22
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด6-6
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.6-6
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด5510
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.459
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.1-1
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด12719
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม12517
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-22
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด8816
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.8816
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด257
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.257
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด437
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.437
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด246
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.145
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ1-1
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด-33
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม---
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-33
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนจบทั้งหมด31114
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนเดิม31013
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-11
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กศน.---
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่น ๆ---
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด61218
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม4610
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-44
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน112
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ---
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.112
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด-33
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม---
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-33
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ---
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด6511
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม---
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.6511
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ---
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด2-2
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม---
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.2-2
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ---
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด121527
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม111425
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน-11
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ1-1
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด2-2
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม---
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.2-2
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ---
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด1-1
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม---
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.1-1
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ---
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด364985
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม---
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.324779
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน224
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ2-2
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด325
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม---
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ325
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด121426
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม7714
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.5712
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ---
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนจบทั้งหมด2911
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนเดิม---
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.2911
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่กศน.---
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่น ๆ---
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่โรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010273 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด---
42010273 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม---
42010273 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010273 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010273 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010273 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010273 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ---
42010273 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010273 บ้านแก่งม่วง#เลิกสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด-33
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม---
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.---
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ-33
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด-33
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม---
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-33
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ---
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด6410
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม---
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.6410
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ---
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด141024
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม---
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.141024
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ---
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด81422
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม51015
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.347
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ---
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด-33
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม---
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.-33
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ---
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด123
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม---
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.123
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ---
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด8311
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม---
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.8311
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ---
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด134
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม---
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด สพฐ.134
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนสังกัดเอกชน---
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ---
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองกศน.---
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่น ๆ---
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนอื่น สังกัด อบท.---
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองศึกษาต่อต่างประเทศ---
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนจบทั้งหมด617
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองโรงเรียนเดิม