ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีอนุปริญญาหรือเทียบเท่าต่ำกว่าอนุปริญญารวม
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม015118
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม023016
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม013116
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม02150017
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม001001
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง04120117
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง002013
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง012003
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพหลักเมือง242481093
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน122542079
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย03140118
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย016018
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม0780116
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม0390012
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม13110116
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม0280111
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย02151018
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย0470011
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย024006
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย0281112
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน03110014
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน151007
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน06100117
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน015006
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน000000
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน0180110
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย034007
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย001001
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน232007
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน013206
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย03130117
42010047 บ้านสูบเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย05130018
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย000000
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย025007
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย0371011
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง001001
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง133108
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง025018
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง010001
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย06101118
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย001001
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย1490014
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย012014
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย013015
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง002002
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง020002
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง116008
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง013004
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง014016
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงท่าสวรรค์กลุ่มคุณภาพนาด้วง04110116
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง001001
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง03130117
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง0670013
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง0550212
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง0380112
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง03120015
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง0370010
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง02130015
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว02110114
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว016108
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว0270110
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว033107
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว035008
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี04120016
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี0360110
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี001001
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน203005
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน017280045
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน03140017
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี0790016
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี025108
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี0490013
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี024006
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี024017
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี024118
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว01090019
42010103 บ้านโพนเชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว0180110
42010104 บ้านใหม่เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว01120013
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว000000
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว0670013
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน035008
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน02110013
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน017008
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน0361010
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน007018
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน0290011
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน04110116
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน023016
42010115 บ้านกลางเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน022105
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน023016
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว033017
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว005016
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม00110011
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม04130118
42010123 บ้านชมน้อยปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม006006
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม0580114
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม07170125
42010126 บ้านปางคอมปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม0381012
42010127 บ้านโพนทองปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม026008
42010128 บ้านคอนสาปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม0480214
42010129 บ้านห้วยนาปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม008019
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม006006
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์103116
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์24160022
42010133 บ้านนาค้อปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์03150018
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์023005
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์005005
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม03120015
42010137 บ้านวังผาปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม018009
42010138 บ้านเลิงปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม1080110
42010139 บ้านสงาวปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์1390013
42010140 บ้านปากเนียมปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์012003
42010141 บ้านปากปัดปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์016007
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์05120017
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์204107
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์017008
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์007007
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์015006
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์003014
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์03142019
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่0680115
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่012003
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่125019
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่004015
42010264 บ้านยางท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่14140120
42010265 บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่011002
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่003014
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่26120121
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่014016
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่03140118
42010272 บ้านปากยางท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่027009
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง000000
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง005005
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง004004
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง014016
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง0480113
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง07100118
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง015017
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง014016
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง00100010
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง016018
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง017019
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.2.KAOPUNHOT