ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีอนุปริญญาหรือเทียบเท่าต่ำกว่าอนุปริญญารวม
42010003บ้านไผ่โทน เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 001001
42010004บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 003036
42010007บ้านกำพี้ เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 002002
42010008บ้านกกดู่ เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 00131115
42010009บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 001001
42010010บ้านกกทอง เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 004206
42010011บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001001
42010012บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 002002
42010013เมืองเลย เมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 003922263
42010015อนุบาลเลย เมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 00366042
42010017บ้านก้างปลา เมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 00130013
42010020บ้านหัวฝาย เมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 002002
42010021บ้านห้วยทราย เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 005207
42010022บ้านโป่ง เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 007007
42010023บ้านนาแขม เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 007108
42010024บ้านวังยาว เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 002002
42010025บ้านนาดินดำ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 00101112
42010026บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 006107
42010027บ้านห้วยม่วง เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 004004
42010030บ้านหนองผำ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 002103
42010031บ้านนาโป่ง เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 0091010
42010032บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 004105
42010033บ้านติ้วน้อย เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 007209
42010035บ้านห้วยโตก เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 002002
42010036บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 002002
42010037บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 002002
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 007007
42010040บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 001001
42010041บ้านแหล่งควาย เมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 104005
42010042บ้านไร่ทาม เมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 001102
42010046บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 009009
42010047บ้านสูบ เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 008109
42010049บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 000101
42010050บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 001102
42010051บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 002305
42010052มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001001
42010053บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 002114
42010055บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 003003
42010056บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001001
42010058บ้านน้ำภู เมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 00132015
42010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 000000
42010060บ้านนาโคก เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 00100010
42010061บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 002002
42010063บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 101002
42010065บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001001
42010066บ้านเสี้ยว เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001001
42010067บ้านน้ำคิว เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 007108
42010068บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 001203
42010069บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 002002
42010070บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงท่าสวรรค์กลุ่มคุณภาพนาด้วง 004206
42010071บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง 000000
42010072ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง 014308
42010074ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 005005
42010075บ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 0062210
42010076บ้านนาดอกคำ นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 007108
42010077บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 002204
42010078บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 003104
42010079บ้านห้วยตาด นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 004307
42010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 007209
42010081บ้านนาป่าหนาด เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 002002
42010082บ้านตาดซ้อ เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 003025
42010083บ้านท่าบม เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 004026
42010084บ้านนาเบน เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 003003
42010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 004509
42010087บ้านหินตั้ง เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 002103
42010088บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 001001
42010089บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 000011
42010091อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 00202123
42010092บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 004318
42010094บ้านสงเปือย เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 0091010
42010096ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 004015
42010097บ้านธาตุวิทยา เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 008008
42010098บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 001012
42010099บ้านห้วยพอด เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 003104
42010100บ้านผาพอด เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 002002
42010101ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 00131014
42010103บ้านโพน เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 004004
42010104บ้านใหม่ เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 0091010
42010105บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 000000
42010106บ้านนาซ่าว เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 0082111
42010107บ้านผาแบ่น เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 004015
42010108ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 002002
42010109บ้านอุมุง เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 001001
42010110บ้านบุฮม เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 005207
42010111บ้านคกเลา เชียงคานบุฮมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 000202
42010112เพียงหลวง 18 เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 003137
42010113บ้านน้ำพร เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 0074011
42010114บ้านคกงิ้ว เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 001001
42010115บ้านกลาง เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 001102
42010116บ้านท่าดีหมี เชียงคานปากตมกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 001102
42010117ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 001102
42010118บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานหาดทรายขาวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 001102
42010121บ้านแก่งปลาปก ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 003003
42010122บ้านห้วยอาลัย ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 004004
42010123บ้านชมน้อย ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 002002
42010124ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมชมเจริญกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 002406
42010125ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 0095014
42010126บ้านปางคอม ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 005005
42010127บ้านโพนทอง ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 000101
42010128บ้านคอนสา ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 003104
42010129บ้านห้วยนา ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 002002
42010130บ้านห้วยผักกูด ปากชมเชียงกลมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 100102
42010131จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 102025
42010132ชุมชนบ้านปากชม ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 00102012
42010133บ้านนาค้อ ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 004408
42010134บ้านหาดเบี้ย ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 000101
42010135บ้านคกไผ่ ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 000112
42010136บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 003205
42010137บ้านวังผา ปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 005218
42010138บ้านเลิง ปากชมห้วยบ่อซืนกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 200002
42010139บ้านสงาว ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 203207
42010140บ้านปากเนียม ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 003003
42010141บ้านปากปัด ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 002103
42010142บ้านห้วยพิชัย ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 002114
42010143บ้านห้วยหินขาว ปากชมห้วยพิชัยกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 001102
42010144บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 003104
42010145บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 001113
42010146บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 000303
42010147บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 000000
42010148บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมหาดคัมภีร์กลุ่มคุณภาพนครหงส์ 002406
42010260บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 005106
42010261บ้านร่องไผ่ ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 005005
42010262บ้านบวกอ่าง ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 000202
42010263บ้านห้วยไค้ ท่าลี่โคกใหญ่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 001102
42010264บ้านยาง ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 0073010
42010265บ้านวังขาม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 000000
42010267บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 000000
42010268บ้านท่าลี่ ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 00104014
42010270บ้านห้วยด้าย ท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่ 001113
42010271บ้านน้ำแคม ท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่ 0073010
42010272บ้านปากยาง ท่าลี่น้ำแคมกลุ่มคุณภาพท่าลี่ 002204
42010273บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 000000
42010274บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 002002
42010275บ้านน้ำมี ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 001203
42010276บ้านหนองบง ท่าลี่น้ำทูนกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 004004
42010278บ้านเมี่ยง ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 008109
42010279ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 008109
42010280บ้านขอนแก่น ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 001012
42010281บ้านหนองผือ ท่าลี่หนองผือกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 001102
42010284บ้านหนองปกติ ท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 000101
42010286บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 001001
42010287ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่อาฮีกลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 004004
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.1.KAOPUNHOT