ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

75

เพศชาย 27 /36%
เพศหญิง 48 /64%

ในโรงเรียน

1,576

เพศชาย 484 /31%
เพศหญิง 1092 /69%

ในสำนักงาน

75

ลูกจ้างชั่วคราว10 /13%
ลูกจ้างประจำ9 /12%
ศึกษานิเทศก์9 /12%
เจ้าพนักงานธุรการ8 /11%
ผู้อำนวยการกลุ่ม7 /9%
นักทรัพยากรบุคคล6 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
นักวิชาการศึกษา4 /5%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2 /3%
พนักงานราชการ2 /3%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /1%

ในโรงเรียน

1,624

ครู925 /57%
ครูผู้ช่วย191 /12%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)127 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน122 /8%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)50 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)50 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)50 /3%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)41 /3%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)24 /1%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)21 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน12 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)9 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

75

ไม่มีวิทยฐานะ23 /31%
ชำนาญการพิเศษ23 /31%
ชำนาญการ18 /24%
ชำนาญงาน6 /8%
ปฏิบัติงาน4 /5%
เชี่ยวชาญ1 /1%

ในโรงเรียน

1,624

ไม่มีวิทยฐานะ732 /45%
ชำนาญการพิเศษ624 /38%
ชำนาญการ160 /10%
37 /2%
ปฏิบัติงาน32 /2%
25 /2%
เชี่ยวชาญพิเศษ8 /0%
ชำนาญงาน4 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

75

ปริญญาตรี39 /52%
ปริญญาโท24 /32%
ต่ำกว่าอนุปริญญา9 /12%
ปริญญาเอก2 /3%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

1,624

ปริญญาตรี1034 /64%
ปริญญาโท417 /26%
ต่ำกว่าอนุปริญญา75 /5%
37 /2%
ปริญญาเอก33 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า27 /2%
1 /0%

ในสำนักงาน

5

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ทองคูณ  พุทธวงษ์กลุ่มอำนวยการ
2นาย สมัคร  วงศ์อนุกลุ่มอำนวยการ
3นาง ขนิษฐา  คับเพียงกลุ่มนโยบายและแผน
4นาง อรพิน  น้อยบัวทองกลุ่มบริหารงานบุคคล
5นาง บุญจันทร์  ลือกลางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในโรงเรียน

51

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ประสิทธิ์ ศรียากุลบ้านห้วยเหล็ก
2นาย สมหมาย ตาระพันธ์บ้านห้วยเหล็ก
3นาง ประเพียร แก้ววรรณดีบ้านกกทอง
4นาง วัชรี ดาวงษาเมืองเลย
5นาง สุกัญญา ทองวัฒน์เมืองเลย
6นาย ณสรวง ก้อนวิมลอนุบาลเลย
7นางสาว จารุวัฒน์ วิจิตรจันทร์อนุบาลเลย
8นาย ศิริ คณะศิริวงค์อนุบาลเลย
9นางสาว นิดธิดา วิจิตรจันทร์อนุบาลเลย
10นาง มลธิยา วิลัยยรัตน์บ้านก้างปลา
11นาย ปรัชญ์ ทองวัฒน์บ้านโป่ง
12นาง อานงค์ ชัยชนะบ้านวังยาว
13นางสาว นพวรรณ อนุโยธาบ้านแหล่งควาย
14นาง เปี่ยมใจ สุจิมงคลบ้านเพียซำพุวิทยา
15นาง จริยา สีสมพานบ้านสูบ
16นาย นิคม จักสีบ้านห้วยสีเสียด
17นาง สุธาศินี กาญจนโกมลบ้านน้ำภู
18นาง พัชรียา จันทะบับภาศรีบ้านน้ำภู
19นาย สุรินทร์ ราชพัฒน์บ้านนาโคก
20นาง ศิริวรรณ ศรีตะบุตรบ้านนาโคก
21นาย โกวิทย์ พรหมหาราชบ้านวังโป่งท่าวังแคน
22นาย มานพ น้อยบัวทองบ้านน้ำคิว
23นางสาว พิมลคำ สุริยวรรณบ้านภูสวรรค์
24นาย อรุณ วรรณ์วงศ์บ้านภูสวรรค์
25นาย นิคม จันทนาบ้านกอไร่ใหญ่
26นาง วิไลวรรณ มาแสนจันทร์บ้านน้ำสวยภักดี
27นาย พันธุ์เทพ ใจคำชุมชนบ้านท่าสะอาด
28นาง พิมลพรรณ ใจคำชุมชนบ้านท่าสะอาด
29นาง สุวพร เวชสวัสดิ์ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
30นาย อภินันท์ หาดทะวายการอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
31นาง ศิวนาถ คุณาธิปอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
32นาง นิววรรณ ทิมเขียวอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
33นาง หนูพิน อุดมทรัพย์บ้านธาตุวิทยา
34นาย มานพ ไชยชินบ้านห้วยพอด
35นาย ทองใบ แก้วกัลยาชุมชนบ้านนาบอน
36นาย นายสาคร แดงสีดาชุมชนบ้านนาบอน
37นาง เดือนนภา ผลมาตย์ชุมชนบ้านนาบอน
38นาง บุญเจมส์ จำวงค์บ้านใหม่
39นาง จงจิตร กรมแสงบ้านผาแบ่น
40นาย สฤษติ์ กุลภาห้วยซวกคกเลาใต้
41นาย เสวียน ประทุมทองบ้านคกงิ้ว
42นาง พัชรียา เชื้อไพบูลย์บ้านท่าดีหมี
43นาง เกษม ยศปัญญาชุมชนบ้านปากชม
44นาย สุขสบาย กำวันบ้านห้วยบ่อซืน
45นาย สุริยน คำเขียวบ้านวังผา
46นาง วาสนา คำมูลบ้านห้วยพิชัย
47นาย สมชาย ระติเดชบ้านหาดคัมภีร์
48นาย ตระกูล ธัญญารักษ์บ้านท่าลี่
49นาย ธิติวัฒน์ สุวรรณศรีบ้านห้วยด้าย
50นาง นิสารัตน์ ผาโคตรบ้านน้ำแคม
51นาย บุญมา สุติยะวันบ้านน้ำมี