ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

78

เพศชาย 26 /33%
เพศหญิง 52 /67%

ในโรงเรียน

1,530

เพศชาย 460 /30%
เพศหญิง 1070 /70%

ในสำนักงาน

78

ศึกษานิเทศก์13 /17%
ลูกจ้างชั่วคราว11 /14%
ลูกจ้างประจำ7 /9%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /9%
ผู้อำนวยการกลุ่ม6 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
นักทรัพยากรบุคคล5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
พนักงานราชการ3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2 /3%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2 /3%
นิติกร1 /1%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

1,576

ครู923 /59%
ครูผู้ช่วย228 /14%
ผู้อำนวยการโรงเรียน101 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)97 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)44 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)44 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)43 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)39 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)18 /1%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)17 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน13 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%

ในสำนักงาน

78

ชำนาญการพิเศษ26 /33%
ไม่มีวิทยฐานะ21 /27%
ชำนาญการ15 /19%
ชำนาญงาน5 /6%
ปฏิบัติการ4 /5%
ปฏิบัติงาน4 /5%
เชี่ยวชาญพิเศษ2 /3%
เชี่ยวชาญ1 /1%

ในโรงเรียน

1,576

ไม่มีวิทยฐานะ822 /52%
ชำนาญการพิเศษ504 /32%
ชำนาญการ176 /11%
29 /2%
ปฏิบัติงาน27 /2%
เชี่ยวชาญพิเศษ10 /1%
6 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
ปฏิบัติการ1 /0%

ในสำนักงาน

78

ปริญญาตรี39 /50%
ปริญญาโท25 /32%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /10%
ปริญญาเอก4 /5%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /3%

ในโรงเรียน

1,576

ปริญญาตรี1054 /67%
ปริญญาโท387 /25%
ต่ำกว่าอนุปริญญา60 /4%
29 /2%
ปริญญาเอก23 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า23 /1%

ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสถานศึกษา
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.2.KAOPUNHOT