ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

72

เพศชาย 23 /32%
เพศหญิง 49 /68%

ในโรงเรียน

1,520

เพศชาย 470 /31%
เพศหญิง 1050 /69%

ในสำนักงาน

72

ศึกษานิเทศก์9 /13%
ลูกจ้างประจำ8 /11%
เจ้าพนักงานธุรการ8 /11%
ลูกจ้างชั่วคราว8 /11%
ผู้อำนวยการกลุ่ม7 /10%
นักทรัพยากรบุคคล6 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
นักวิชาการศึกษา5 /7%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2 /3%
พนักงานราชการ2 /3%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

1,574

ครู895 /57%
ครูผู้ช่วย190 /12%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)125 /8%
ผู้อำนวยการโรงเรียน117 /7%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)49 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)48 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)48 /3%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)38 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)22 /1%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)21 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน11 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

72

ชำนาญการพิเศษ24 /33%
ไม่มีวิทยฐานะ20 /28%
ชำนาญการ17 /24%
ชำนาญงาน5 /7%
ปฏิบัติงาน5 /7%
เชี่ยวชาญ1 /1%

ในโรงเรียน

1,574

ไม่มีวิทยฐานะ721 /46%
ชำนาญการพิเศษ582 /37%
ชำนาญการ161 /10%
44 /3%
ปฏิบัติงาน32 /2%
21 /1%
เชี่ยวชาญพิเศษ8 /1%
ชำนาญงาน3 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
1 /0%

ในสำนักงาน

72

ปริญญาตรี37 /51%
ปริญญาโท24 /33%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /11%
ปริญญาเอก2 /3%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1 /1%

ในโรงเรียน

1,574

ปริญญาตรี999 /63%
ปริญญาโท403 /26%
ต่ำกว่าอนุปริญญา72 /5%
44 /3%
ปริญญาเอก29 /2%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า26 /2%
1 /0%

ในสำนักงาน

3

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาง สุภาลี  วัฒน์ศรีธานังกลุ่มอำนวยการ
2นาง ปัทมา  สิมพลากลุ่มบริหารงานบุคคล
3นาง มยุรี  ปลั่งกลางกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ในโรงเรียน

78

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย สุพจน์ นาเลาห์บ้านกกทอง
2นาง นรากร แก้วสุวรรณเมืองเลย
3นางสาว เยาวลักษณ์ อาจแก้วเมืองเลย
4นางสาว ทศพร มงคลวัจน์เมืองเลย
5นางสาว รัชนีกร โสมาศรีเมืองเลย
6นาง นงพงา ไชยแสงอนุบาลเลย
7นาง ศุภลักษณ์ ชมภูบุตรอนุบาลเลย
8นาย สมัย วันนาบ้านห้วยทราย
9นาง จันทร์เพ็ญ สีหานาถบ้านนาแขม
10นาง กนกกร บุญเติมบ้านห้วยโตก
11นาย คำตัน รามศิริบ้านกกชุมแสง
12นาง อนุชิดา ลากูลชุมชนบ้านนาอ้อ
13นาย วรดิษฐ์ ดาวงษาชุมชนบ้านนาอ้อ
14นาย วีรศักดิ์ คลังชำนาญบ้านเพียซำพุวิทยา
15นาย วิโรจน์ โคตรชนะบ้านสูบ
16นาง ทัศนีย์ สุวรรณเกษีบ้านสูบ
17นาง มยุรา คำภากุมบ้านสะอาดลายเหนือ
18นาง จิมราญ สุพรหมอินทร์บ้านน้ำภู
19นาง สุพรรณี ทองปลิวบ้านน้ำภู
20นาง วิยะดา อุทาทิศบ้านนาโคก
21นาง รำยอง สุขสบายบ้านนาโคก
22นาย เหลาทอง ศรีวิเศษบ้านปากหมาก
23นาง ลลิตา เฉลิมรัตน์บ้านเสี้ยว
24นาง สุชาดา พงศ์สัมพันธ์บ้านน้ำคิว
25นาง วาสนา จันทะฟองชุมชนบ้านนาด้วง
26นาง พีระวรรณ วรรณทองสุขบ้านแก้วเมธี
27นาย อุดม โสภารักษ์บ้านแก้วเมธี
28นาง อำนวย ศรีเหลาบ้านนาดอกคำ
29นาง สะอาด บุตรเตบ้านโพนสว่างวังเย็น
30นางสาว สุวรรณ์ ทองมาบ้านห้วยตาด
31นาย เริงศักดิ์ ปางชาติบ้านนาป่าหนาด
32นาง สายตะใบ ละตาบ้านนาเบน
33นาย วุฒิชัย บุดดาบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
34นาง สังวาลย์ ภาระหันต์บ้านแสนสำราญ
35นาย ธนูศิลป์ มูลถวิลย์บ้านแสนสำราญ
36นาย สมชาย คำพิมพ์อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
37นาง วาสนา วงษ์วชิรโชติอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
38นางสาว วัชรี สมวันอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
39นาย อดิศักดิ์ มีบุญบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
40นาง ขนิษฐา ยายืนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
41นาย สุพล แก้ววงษาบ้านสงเปือย
42นาง สุดารัตน์ ผิวแดงบ้านสงเปือย
43นาง อาทิตย์ บุญพามาบ้านธาตุวิทยา
44นาย ชาญชัย แสนใจวุฒิบ้านธาตุวิทยา
45นาง สุวิตา หงษาบ้านโพน
46นาง พิราวรรณ รัตนชัยบ้านใหม่
47นาง ภาลุมาศ สาลาสุตาบ้านใหม่
48นาง ถวิลย์ ตันทองบ้านนาซ่าว
49นาง ดวงนภา สีละอองบ้านบุฮม
50นางสาว นนฑริกานต์ นันทะผาบ้านคกเลา
51นาย ประวิทย์ ตันทองบ้านหาดทรายขาวผามุม
52นาย พิสิฐศักดิ์ บัวก่ำบ้านคอนสา
53นาย โกวิทย์ ปราบพาลชุมชนบ้านปากชม
54นาง ณัฐนิดา สุจินพรัหมชุมชนบ้านปากชม
55นาง พัชนี ปราบพาลชุมชนบ้านปากชม
56นาง สุมาภรณ์ พุทธทองศรีชุมชนบ้านปากชม
57นาง สุภาพ มาดีชุมชนบ้านปากชม
58นาง บุปผา โคตรวงษาบ้านนาค้อ
59นาย สุริโย มีบุบ้านคกไผ่
60นาย ชื่น แก้วมั่นบ้านสงาว
61นาย สุเทพ ทนุราชบ้านปากเนียม
62นาง อ้อยนา เลไทยบ้านปากปัด
63นาย สมัคร วันทองสังข์บ้านห้วยพิชัย
64นาง จิตราวดี พานิชบ้านหาดคัมภีร์
65นาง ยุคุณธร วิปัตทุมบ้านหาดคัมภีร์
66นาย ศิริ จันทะพลบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
67นาย ชาญนนท์ วินากรบ้านห้วยไค้
68นาย นิคสัน ทองทิพย์บ้านยาง
69นาง อนงรักษ์ สอนพงษ์บ้านท่าลี่
70นาย กองสิน อ่อนวาดบ้านท่าลี่
71นาง ประภาพรรณ กาญจนโกมลบ้านท่าลี่
72นาย อภิชาติ บุญงามบ้านเมี่ยง
73นาง เกษรา บับภาสังข์บ้านเมี่ยง
74นาย ธนาวุฒิ สุขศรีงามชุมชนบ้านปากห้วย
75นาง สราวดี พาขุนทดชุมชนบ้านปากห้วย
76นาง ประครอง เทพน้อยบ้านนากระเซ็ง
77นาย มาโนชญ์ เขียนสีอ่อนชุมชนบ้านอาฮี
78นาย อนันท์ สิมลาชุมชนบ้านอาฮี