ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

79

เพศชาย 27 /34%
เพศหญิง 52 /66%

ในโรงเรียน

1,527

เพศชาย 461 /30%
เพศหญิง 1066 /70%

ในสำนักงาน

79

ศึกษานิเทศก์13 /16%
ลูกจ้างชั่วคราว11 /14%
ลูกจ้างประจำ7 /9%
เจ้าพนักงานธุรการ7 /9%
ผู้อำนวยการกลุ่ม6 /8%
นักวิชาการเงินและบัญชี6 /8%
นักทรัพยากรบุคคล5 /6%
นักวิชาการศึกษา5 /6%
นักจัดการงานทั่วไป3 /4%
พนักงานราชการ3 /4%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /4%
นิติกร2 /3%
นักวิชาการพัสดุ2 /3%
รก.ผู้อำนวยการกลุ่ม2 /3%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน2 /3%
นักประชาสัมพันธ์1 /1%
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1 /1%

ในโรงเรียน

1,572

ครู922 /59%
ครูผู้ช่วย223 /14%
ผู้อำนวยการโรงเรียน101 /6%
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)98 /6%
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)46 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่นๆ)43 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)43 /3%
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)39 /2%
ลูกจ้างประจำ(อื่นๆ)18 /1%
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)17 /1%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน13 /1%
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)8 /1%
ลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)1 /0%

ในสำนักงาน

79

ชำนาญการพิเศษ28 /35%
ไม่มีวิทยฐานะ21 /27%
ชำนาญการ15 /19%
ชำนาญงาน5 /6%
ปฏิบัติการ4 /5%
ปฏิบัติงาน4 /5%
เชี่ยวชาญ1 /1%
เชี่ยวชาญพิเศษ1 /1%

ในโรงเรียน

1,572

ไม่มีวิทยฐานะ823 /52%
ชำนาญการพิเศษ506 /32%
ชำนาญการ172 /11%
29 /2%
ปฏิบัติงาน26 /2%
เชี่ยวชาญพิเศษ8 /1%
6 /0%
เชี่ยวชาญ1 /0%
ปฏิบัติการ1 /0%

ในสำนักงาน

79

ปริญญาตรี40 /51%
ปริญญาโท26 /33%
ต่ำกว่าอนุปริญญา8 /10%
ปริญญาเอก3 /4%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า2 /3%

ในโรงเรียน

1,572

ปริญญาตรี1055 /67%
ปริญญาโท383 /24%
ต่ำกว่าอนุปริญญา61 /4%
29 /2%
ปริญญาเอก22 /1%
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า22 /1%

ในสำนักงาน

5

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ทองคูณ  พุทธวงษ์กลุ่มอำนวยการ
2นาย สมัคร  วงศ์อนุกลุ่มอำนวยการ
3นาง ขนิษฐา  คับเพียงกลุ่มนโยบายและแผน
4นาง อรพิน  น้อยบัวทองกลุ่มบริหารงานบุคคล
5นาง บุญจันทร์  ลือกลางกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ในโรงเรียน

49

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นาย ประสิทธิ์ ศรียากุลบ้านห้วยเหล็ก
2นาย สมหมาย ตาระพันธ์บ้านห้วยเหล็ก
3นาง ประเพียร แก้ววรรณดีบ้านกกทอง
4นาง วัชรี ดาวงษาเมืองเลย
5นาง สุกัญญา ทองวัฒน์เมืองเลย
6นาง สุณีรัชย์ คณะศิริวงค์เมืองเลย
7นาย ณสรวง ก้อนวิมลอนุบาลเลย
8นางสาว จารุวัฒน์ วิจิตรจันทร์อนุบาลเลย
9นาย ศิริ คณะศิริวงค์อนุบาลเลย
10นางสาว นิดธิดา วิจิตรจันทร์อนุบาลเลย
11นาง มลธิยา วิลัยยรัตน์บ้านก้างปลา
12นาย ปรัชญ์ ทองวัฒน์บ้านโป่ง
13นาง อานงค์ ชัยชนะบ้านวังยาว
14นางสาว นพวรรณ อนุโยธาบ้านแหล่งควาย
15นาง เปี่ยมใจ สุจิมงคลบ้านเพียซำพุวิทยา
16นาย วีรศักดิ์ คลังชำนาญบ้านเพียซำพุวิทยา
17นาย นิคม จักสีบ้านห้วยสีเสียด
18นาง พัชรียา จันทะบับภาศรีบ้านน้ำภู
19นาง สุธาศินี กาญจนโกมลบ้านน้ำภู
20นาย สุรินทร์ ราชพัฒน์บ้านนาโคก
21นาย โกวิทย์ พรหมหาราชบ้านวังโป่งท่าวังแคน
22นางสาว พิมลคำ สุริยวรรณบ้านภูสวรรค์
23นาย นิคม จันทนาบ้านกอไร่ใหญ่
24นาง วิไลวรรณ มาแสนจันทร์บ้านน้ำสวยภักดี
25นาย พันธุ์เทพ ใจคำชุมชนบ้านท่าสะอาด
26นาง พิมลพรรณ ใจคำชุมชนบ้านท่าสะอาด
27นาง สุวพร เวชสวัสดิ์ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
28นาย อภินันท์ หาดทะวายการอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
29นาง ศิวนาถ คุณาธิปอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
30นาง นิววรรณ ทิมเขียวอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
31นาง หนูพิน อุดมทรัพย์บ้านธาตุวิทยา
32นาย มานพ ไชยชินบ้านห้วยพอด
33นาย ทองใบ แก้วกัลยาชุมชนบ้านนาบอน
34นาย นายสาคร แดงสีดาชุมชนบ้านนาบอน
35นาง เดือนนภา ผลมาตย์ชุมชนบ้านนาบอน
36นาง บุญเจมส์ จำวงค์บ้านใหม่
37นาง จงจิตร กรมแสงบ้านผาแบ่น
38นาย สฤษติ์ กุลภาห้วยซวกคกเลาใต้
39นาย ยุทธศักดิ์ พิลาเพียงหลวง 18
40นาง พัชรียา เชื้อไพบูลย์บ้านท่าดีหมี
41นาง เกษม ยศปัญญาชุมชนบ้านปากชม
42นาย สุขสบาย กำวันบ้านห้วยบ่อซืน
43นาย สุริยน คำเขียวบ้านวังผา
44นาง วาสนา คำมูลบ้านห้วยพิชัย
45นาย สมชาย ระติเดชบ้านหาดคัมภีร์
46นาย ตระกูล ธัญญารักษ์บ้านท่าลี่
47นาย ธิติวัฒน์ สุวรรณศรีบ้านห้วยด้าย
48นาง นิสารัตน์ ผาโคตรบ้านน้ำแคม
49นาย บุญมา สุติยะวันบ้านน้ำมี
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2023.1.KAOPUNHOT