ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
42010003บ้านไผ่โทน เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 235
42010004บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 437
42010007บ้านกำพี้ เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 325
42010008บ้านกกดู่ เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 9817
42010009บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกกดู่กลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 011
42010010บ้านกกทอง เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 41216
42010011บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 303
42010012บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกกทองกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 314
42010013เมืองเลย เมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 196584
42010015อนุบาลเลย เมืองเลยกุดป่องกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 175875
42010017บ้านก้างปลา เมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 31720
42010020บ้านหัวฝาย เมืองเลยชัยพฤกษ์กลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 257
42010021บ้านห้วยทราย เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 71017
42010022บ้านโป่ง เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 11213
42010023บ้านนาแขม เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 6915
42010024บ้านวังยาว เมืองเลยนาแขมกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 167
42010025บ้านนาดินดำ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 71118
42010026บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 11112
42010027บ้านห้วยม่วง เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 246
42010030บ้านหนองผำ เมืองเลยนาดินดำกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3811
42010031บ้านนาโป่ง เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 6915
42010032บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 2810
42010033บ้านติ้วน้อย เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 51015
42010035บ้านห้วยโตก เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 246
42010036บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 112
42010037บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยนาโป่งกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 268
42010039ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 459
42010040บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยนาอ้อกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 011
42010041บ้านแหล่งควาย เมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 336
42010042บ้านไร่ทาม เมืองเลยนาอานกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 336
42010046บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 41317
42010047บ้านสูบ เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 6814
42010049บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 011
42010050บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 347
42010051บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยน้ำสวยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4711
42010052มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 101
42010053บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 257
42010055บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 437
42010056บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยน้ำหมานกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 011
42010058บ้านน้ำภู เมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 31619
42010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยเมืองกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 011
42010060บ้านนาโคก เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11516
42010061บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 145
42010063บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยศรีสองรักกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 336
42010065บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 011
42010066บ้านเสี้ยว เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 044
42010067บ้านน้ำคิว เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 099
42010068บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 246
42010069บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยเสี้ยวกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 336
42010070บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงท่าสวรรค์กลุ่มคุณภาพนาด้วง 5813
42010071บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง 011
42010072ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงท่าสะอาดกลุ่มคุณภาพนาด้วง 41216
42010074ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 1910
42010075บ้านแก้วเมธี นาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4913
42010076บ้านนาดอกคำ นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6814
42010077บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5813
42010078บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 156
42010079บ้านห้วยตาด นาด้วงนาดอกคำกลุ่มคุณภาพนาด้วง 31316
42010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 41014
42010081บ้านนาป่าหนาด เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 2810
42010082บ้านตาดซ้อ เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 347
42010083บ้านท่าบม เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 527
42010084บ้านนาเบน เชียงคานเขาแก้วกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 268
42010086บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 51217
42010087บ้านหินตั้ง เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 347
42010088บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานจอมศรีกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 213
42010089บ้านคกมาด เชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 134
42010091อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 153146
42010092บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 41115
42010094บ้านสงเปือย เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 41216
42010096ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 178
42010097บ้านธาตุวิทยา เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 6814
42010098บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 145
42010099บ้านห้วยพอด เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 347
42010100บ้านผาพอด เชียงคานธาตุกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 145
42010101ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 81220
42010103บ้านโพน เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 268
42010104บ้านใหม่ เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 51015
42010105บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานนาซ่าวกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 00