โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
10โรงเรียนสุจริต 145 โรงเรียน
13โรงเรียนสีเขียว 145 โรงเรียน
14โรงเรียนโครงการสองภาษา (MEP,EP) 2 โรงเรียน
16โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School) 145 โรงเรียน
17โรงเรียนสีขาว 145 โรงเรียน
18โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 145 โรงเรียน
2โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 38 โรงเรียน
3โรงเรียนประชารัฐ 30 โรงเรียน
4โรงเรียนวิถีพุทธ 145 โรงเรียน
5โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส. 145 โรงเรียน
6โรงเรียนดี 5 วิถี 145 โรงเรียน
7โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 145 โรงเรียน
8โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 145 โรงเรียน
9โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 145 โรงเรียน
dte-001ศูนย์ USO NET (สนง.กสทช.) 10 โรงเรียน
dte-002โรงเรียนมีผลทดสอบระดับชาติฯ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการ DLTV 24 โรงเรียน
dte-003โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 77 โรงเรียน
dte-2564-01อุปกรณ์การชุดรับสัญญาณ DLTV (8 รายการ) 5 โรงเรียน
dte-2564-02สื่อประชาสัมพันธ์ (ตุ๊กตา DLTV) 22 โรงเรียน