โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอปี/รุ่นเพิ่มเติม
420100155200091042520009 อนุบาลเลย กุดป่องเมืองเลย 2558 MEP
420100915201941042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคาน 2562 IEP