โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอปี/รุ่นเพิ่มเติม
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วย กกทองเมืองเลย 2564 5 ตัว
420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์เมืองเลย 2564 9 ตัว
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ นาอ้อเมืองเลย 2564 8 ตัว
420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม นาอานเมืองเลย 2564 8 ตัว
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัว น้ำสวยเมืองเลย 2564 9 ตัว
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซ น้ำหมานเมืองเลย 2564 8 ตัว
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลย 2564 8 ตัว
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลย 2564 8 ตัว
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เขาแก้วเชียงคาน 2564 8 ตัว
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาด เขาแก้วเชียงคาน 2564 8 ตัว
420100845202141042520214 บ้านนาเบน เขาแก้วเชียงคาน 2564 8 ตัว
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุเชียงคาน 2564 8 ตัว
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอด ธาตุเชียงคาน 2564 8 ตัว
420101095202011042520201 บ้านอุมุง บุฮมเชียงคาน 2564 8 ตัว
420101115201991042520199 บ้านคกเลา บุฮมเชียงคาน 2564 8 ตัว
420101155202251042520225 บ้านกลาง ปากตมเชียงคาน 2564 8 ตัว
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา หาดทรายขาวเชียงคาน 2564 9 ตัว
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม หาดทรายขาวเชียงคาน 2564 7 ตัว
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ ปากชมปากชม 2564 8 ตัว
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ท่าลี่ 2564 9 ตัว
420102765202481042520248 บ้านหนองบง น้ำทูนท่าลี่ 2564 8 ตัว
420102785202391042520239 บ้านเมี่ยง หนองผือท่าลี่ 2564 9 ตัว