โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
10โรงเรียนสุจริต
13โรงเรียนสีเขียว
16โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School)
17โรงเรียนสีขาว
18โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4โรงเรียนวิถีพุทธ
5โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส.
6โรงเรียนดี 5 วิถี
7โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
8โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
9โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
dte-002โรงเรียนมีผลทดสอบระดับชาติฯ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในโครงการ DLTV