โครงการในโรงเรียน
รหัสโครงการชื่อโครงการ
10โรงเรียนสุจริต
13โรงเรียนสีเขียว
16โรงเรียนโครงการปลอดขยะ (Zero Waste School)
17โรงเรียนสีขาว
18โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
4โรงเรียนวิถีพุทธ
5โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ตามแนวทาง มยส.
6โรงเรียนดี 5 วิถี
7โรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
8โรงเรียนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
9โรงเรียนการจัดการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
dte-003โครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
dte-2564-02สื่อประชาสัมพันธ์ (ตุ๊กตา DLTV)