โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (2560)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2560420100265200311042520031 บ้านหนองหญ้าไซ นาดินดำเมืองเลย
2560420100425200351042520035 บ้านไร่ทาม นาอานเมืองเลย
2560420100615200181042520018 บ้านปากหมาก ศรีสองรักเมืองเลย
2560420100665200521042520052 บ้านเสี้ยว เสี้ยวเมืองเลย
2560420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่ เสี้ยวเมืองเลย
2560420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ จอมศรีเชียงคาน
2560420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ ธาตุเชียงคาน
2560420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมี ปากตมเชียงคาน
2560420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ ปากชมปากชม
2560420101475203131042520313 บ้านคกเว้า หาดคัมภีร์ปากชม
2560420102625202381042520238 บ้านบวกอ่าง โคกใหญ่ท่าลี่