โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ (2561)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ
2561420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย กกดู่เมืองเลย
2561420100205200071042520007 บ้านหัวฝาย ชัยพฤกษ์เมืองเลย
2561420100355200271042520027 บ้านห้วยโตก นาโป่งเมืองเลย
2561420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ น้ำหมานเมืองเลย
2561420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน ศรีสองรักเมืองเลย
2561420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดง เสี้ยวเมืองเลย
2561420102805202571042520257 บ้านขอนแก่น หนองผือท่าลี่
2561420102815202591042520259 บ้านหนองผือ หนองผือท่าลี่