โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล (2564 ��������������� Digital Life Box)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ