โรงเรียนโครงการพิเศษ
โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล (2566 ������������������������������������������ DLTV)
ปี/รุ่นSMISPER CODEกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอ