โรงเรียนโครงการพิเศษ
รหัสโครงการชื่อโครงการ
9 โครงการจัดให้มีศูนย์อินเทอร์เน็ตประจำชุมชน (ศูนย์ USO NET)
8 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
dlict-003 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
dlict-002 โรงเรียนปลายทางติดตั้งอุปกรณ์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกล
5 โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ/ภาคเอกชน
4 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
dlict-001 โรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
2 โรงเรียน CONNEXT ED
1 โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่าย