จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,52814,4561,75419,738
ไทย3,49514,3521,73519,582
กัมพูชา113519
เกาหลีใต้-1-1
จีน----
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา111-12
ฟิลิปปิน----
มาเลเซีย-1-1
ลาว277314114
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย----
ไม่ปรากฎสัญชาติ23-5
อื่นๆ22-4
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด339-42
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย339-42
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1743-60
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย1743-60
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1432-46
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย1430-44
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว-2-2
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3313353219
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย3213352217
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา--11
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว1--1
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด5--5
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย5--5
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด308532147
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย308531146
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา--11
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด211-13
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย211-13
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-21-21
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-21-21
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,056-2,056
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-2,055-2,055
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา-1-1
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4141,305-1,719
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย4141,302-1,716
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด238538146
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย218338142
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา-2-2
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว2--2
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2151-72
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย2151-72
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด438536164
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย438436163
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา-1-1
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด44104-148
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย44100-144
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว-2-2
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ-2-2
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด317729137
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย317529135
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา-2-2
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1748-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไทย1748-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม กัมพูชา----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เกาหลีใต้----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม จีน----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซาอุดีอาระเบีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ญี่ปุ่น----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เนปาล----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ปากีสถาน----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เมียนมา----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ฟิลิปปิน----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม มาเลเซีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ลาว----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม เวียดนาม----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ศรีลังกา----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม สิงคโปร์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินเดีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อินโดนีเซีย----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-11451165
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย-11351164
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา-1-1
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด32153-185
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย32153-185
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด1859-77
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย1859-77
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3396-129
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย3396-129
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-13248180
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย-13248180
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด912324
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย912324
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด277234133
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย277234133
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1833-51
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย1832-50
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว-1-1
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด521-26
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย521-26
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1456-70
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย1454-68
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว-2-2
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด1149868
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย1149868
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย-8-8
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด953-62
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย953-62
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด932-41
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไทย932-41
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน กัมพูชา----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เกาหลีใต้----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน จีน----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ญี่ปุ่น----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เนปาล----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ปากีสถาน----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เมียนมา----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ฟิลิปปิน----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน มาเลเซีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ลาว----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน เวียดนาม----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ศรีลังกา----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน สิงคโปร์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินเดีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อินโดนีเซีย----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4913443226
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย4913243224
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา-1-1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว-1-1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด338041154
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย338041154
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3646-82
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย3646-82
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด25102-127
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไทย25102-127
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย กัมพูชา----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เกาหลีใต้----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย จีน----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซาอุดีอาระเบีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ญี่ปุ่น----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เนปาล----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ปากีสถาน----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เมียนมา----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ฟิลิปปิน----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย มาเลเซีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ลาว----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย เวียดนาม----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ศรีลังกา----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย สิงคโปร์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินเดีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อินโดนีเซีย----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-8-8
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด943-52
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย943-52
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1538-53
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1538-53
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-4-4
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย-4-4
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3614680262
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย3614580261
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว-1-1
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด33170-203
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย33169-202
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว-1-1
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด621-27
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย521-26
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว1--1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด-21-21
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไทย-21-21
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย กัมพูชา----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เกาหลีใต้----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย จีน----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซาอุดีอาระเบีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ญี่ปุ่น----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เนปาล----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ปากีสถาน----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เมียนมา----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ฟิลิปปิน----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย มาเลเซีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ลาว----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย เวียดนาม----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ศรีลังกา----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย สิงคโปร์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินเดีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อินโดนีเซีย----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด114-15
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย114-15
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด820-28
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย820-28
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1338354
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1337353
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว-1-1
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1743-60
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย1743-60
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด722-29
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไทย722-29
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง กัมพูชา----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เกาหลีใต้----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง จีน----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซาอุดีอาระเบีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ญี่ปุ่น----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เนปาล----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ปากีสถาน----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เมียนมา----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ฟิลิปปิน----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง มาเลเซีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ลาว----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง เวียดนาม----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ศรีลังกา----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง สิงคโปร์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินเดีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อินโดนีเซีย----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด247038132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย247038132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด-10-10
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย-10-10
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด5020073323
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย4920073322
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว1--1
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด62176-238
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย61176-237
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ1--1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด16111-127
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย16110-126
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา-1-1
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด63164-227
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย62164-226
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว1--1
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด329439165
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย329439165
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด286329120
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย286329120
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด4112461226
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไทย4112461226
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง กัมพูชา----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เกาหลีใต้----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง จีน----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซาอุดีอาระเบีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ญี่ปุ่น----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เนปาล----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ปากีสถาน----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เมียนมา----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ฟิลิปปิน----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง มาเลเซีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ลาว----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง เวียดนาม----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ศรีลังกา----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง สิงคโปร์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินเดีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อินโดนีเซีย----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด255741123
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย255741123
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1156-67
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1156-67
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1048-58
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย848-56
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว2--2
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด434-38
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย434-38
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1249-61
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไทย1249-61
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว กัมพูชา----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เกาหลีใต้----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว จีน----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซาอุดีอาระเบีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ญี่ปุ่น----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เนปาล----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ปากีสถาน----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เมียนมา----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ฟิลิปปิน----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว มาเลเซีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ลาว----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว เวียดนาม----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ศรีลังกา----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว สิงคโปร์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินเดีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อินโดนีเซีย----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด239256171
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย239156170
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา-1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1847-65
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย1646-62
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว21-3
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี จีน----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซาอุดีอาระเบีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ญี่ปุ่น----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เนปาล----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ปากีสถาน----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เมียนมา----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ฟิลิปปิน----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี มาเลเซีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ลาว----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เวียดนาม----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ศรีลังกา----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี สิงคโปร์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินเดีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อินโดนีเซีย----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด814-22
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย813-21
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว-1-1
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด131667-798
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย130663-793
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว14-5
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด56301-357
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไทย54298-352
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน กัมพูชา----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เกาหลีใต้----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน จีน----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซาอุดีอาระเบีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ญี่ปุ่น----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เนปาล----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ปากีสถาน----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เมียนมา-1-1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ฟิลิปปิน----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน มาเลเซีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ลาว22-4
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน เวียดนาม----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ศรีลังกา----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน สิงคโปร์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินเดีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อินโดนีเซีย----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด278635148
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ไทย268535146
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี กัมพูชา----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี เกาหลีใต้----
42010094 บ้านสงเปือย