จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,64314,1611,625-19,429
ไทย3,59914,0391,605-19,243
กัมพูชา264-12
เกาหลีใต้-1--1
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา3102-15
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-----
ลาว299413-136
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-1--1
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ56--11
อื่นๆ541-10
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด942--51
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไทย842--50
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกัมพูชา-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเกาหลีใต้-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจีน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซาอุดีอาระเบีย-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมญี่ปุ่น-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเนปาล-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมปากีสถาน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเมียนมา-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมฟิลิปปิน-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมาเลเซีย-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมลาว1---1
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเวียดนาม-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศรีลังกา-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสิงคโปร์-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินเดีย-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินโดนีเซีย-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด2043--63
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไทย2043--63
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกัมพูชา-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเกาหลีใต้-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจีน-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซาอุดีอาระเบีย-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมญี่ปุ่น-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเนปาล-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมปากีสถาน-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเมียนมา-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมฟิลิปปิน-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมาเลเซีย-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมลาว-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเวียดนาม-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศรีลังกา-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสิงคโปร์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินเดีย-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินโดนีเซีย-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด1832--50
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไทย1830--48
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกัมพูชา-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเกาหลีใต้-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจีน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซาอุดีอาระเบีย-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมญี่ปุ่น-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเนปาล-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมปากีสถาน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเมียนมา-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมฟิลิปปิน-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมาเลเซีย-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมลาว-2--2
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเวียดนาม-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศรีลังกา-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสิงคโปร์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินเดีย-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินโดนีเซีย-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3412864-226
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไทย3412864-226
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกัมพูชา-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเกาหลีใต้-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจีน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซาอุดีอาระเบีย-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมญี่ปุ่น-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเนปาล-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมปากีสถาน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเมียนมา-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมฟิลิปปิน-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมาเลเซีย-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมลาว-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเวียดนาม-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศรีลังกา-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสิงคโปร์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินเดีย-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินโดนีเซีย-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3---3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไทย3---3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกัมพูชา-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเกาหลีใต้-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจีน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซาอุดีอาระเบีย-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมญี่ปุ่น-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเนปาล-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมปากีสถาน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเมียนมา-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมฟิลิปปิน-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมาเลเซีย-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมลาว-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเวียดนาม-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศรีลังกา-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสิงคโปร์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินเดีย-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินโดนีเซีย-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด328546-163
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย328446-162
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-1--1
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-9--9
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย-9--9
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด516--21
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย516--21
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-2,135--2,135
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย-2,134--2,134
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-1--1
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด4341,372--1,806
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไทย4341,371--1,805
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกัมพูชา-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเกาหลีใต้-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจีน-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซาอุดีอาระเบีย-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานญี่ปุ่น-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเนปาล-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานปากีสถาน-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเมียนมา-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานฟิลิปปิน-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมาเลเซีย-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานลาว-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเวียดนาม-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศรีลังกา-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสิงคโปร์-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินเดีย-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินโดนีเซีย-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-1--1
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด269147-164
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไทย258847-160
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกัมพูชา-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกาหลีใต้-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจีน-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซาอุดีอาระเบีย-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยญี่ปุ่น-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเนปาล-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยปากีสถาน-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเมียนมา-2--2
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยฟิลิปปิน-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมาเลเซีย-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยลาว-1--1
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเวียดนาม-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศรีลังกา-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสิงคโปร์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินเดีย-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินโดนีเซีย-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ1---1
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด961--70
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไทย961--70
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกัมพูชา-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกาหลีใต้-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจีน-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซาอุดีอาระเบีย-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยญี่ปุ่น-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเนปาล-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยปากีสถาน-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเมียนมา-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยฟิลิปปิน-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมาเลเซีย-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยลาว-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเวียดนาม-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศรีลังกา-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสิงคโปร์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินเดีย-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินโดนีเซีย-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3710045-182
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไทย379945-181
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกัมพูชา-1--1
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเกาหลีใต้-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจีน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซาอุดีอาระเบีย-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมญี่ปุ่น-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเนปาล-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมปากีสถาน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเมียนมา-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมฟิลิปปิน-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมาเลเซีย-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมลาว-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเวียดนาม-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศรีลังกา-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสิงคโปร์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินเดีย-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินโดนีเซีย-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด43105--148
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไทย43102--145
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกัมพูชา-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเกาหลีใต้-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจีน-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซาอุดีอาระเบีย-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมญี่ปุ่น-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเนปาล-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมปากีสถาน-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเมียนมา-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมฟิลิปปิน-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมาเลเซีย-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมลาว-1--1
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเวียดนาม-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศรีลังกา-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสิงคโปร์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินเดีย-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินโดนีเซีย-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ปรากฎสัญชาติ-2--2
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด237637-136
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไทย237536-134
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกัมพูชา-11-2
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเกาหลีใต้-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจีน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซาอุดีอาระเบีย-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมญี่ปุ่น-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเนปาล-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมปากีสถาน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเมียนมา-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมฟิลิปปิน-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมาเลเซีย-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมลาว-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเวียดนาม-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศรีลังกา-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสิงคโปร์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินเดีย-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินโดนีเซีย-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด2350--73
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไทย2350--73
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมกัมพูชา-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเกาหลีใต้-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมจีน-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซาอุดีอาระเบีย-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมญี่ปุ่น-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเนปาล-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมปากีสถาน-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเมียนมา-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมฟิลิปปิน-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมมาเลเซีย-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมลาว-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมเวียดนาม-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมศรีลังกา-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมสิงคโปร์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินเดีย-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอินโดนีเซีย-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด-9254-146
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไทย-9254-146
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกัมพูชา-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเกาหลีใต้-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจีน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซาอุดีอาระเบีย-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยญี่ปุ่น-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเนปาล-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยปากีสถาน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเมียนมา-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยฟิลิปปิน-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมาเลเซีย-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยลาว-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเวียดนาม-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศรีลังกา-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสิงคโปร์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินเดีย-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินโดนีเซีย-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด36153--189
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไทย36153--189
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกัมพูชา-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเกาหลีใต้-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจีน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซาอุดีอาระเบีย-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยญี่ปุ่น-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเนปาล-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยปากีสถาน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเมียนมา-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยฟิลิปปิน-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมาเลเซีย-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยลาว-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเวียดนาม-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศรีลังกา-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสิงคโปร์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินเดีย-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินโดนีเซีย-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด1462--76
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไทย1462--76
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกัมพูชา-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเกาหลีใต้-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจีน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซาอุดีอาระเบีย-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยญี่ปุ่น-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเนปาล-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยปากีสถาน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเมียนมา-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยฟิลิปปิน-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมาเลเซีย-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยลาว-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเวียดนาม-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศรีลังกา-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสิงคโปร์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินเดีย-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินโดนีเซีย-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด4381--124
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไทย4281--123
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกัมพูชา-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเกาหลีใต้-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจีน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซาอุดีอาระเบีย-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยญี่ปุ่น-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเนปาล-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยปากีสถาน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเมียนมา-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยฟิลิปปิน-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมาเลเซีย-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยลาว-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเวียดนาม-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศรีลังกา-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสิงคโปร์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินเดีย-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินโดนีเซีย-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ1---1
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด-15652-208
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไทย-15652-208
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกัมพูชา-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเกาหลีใต้-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจีน-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซาอุดีอาระเบีย-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานญี่ปุ่น-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเนปาล-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานปากีสถาน-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเมียนมา-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานฟิลิปปิน-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมาเลเซีย-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานลาว-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเวียดนาม-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศรีลังกา-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสิงคโปร์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินเดีย-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินโดนีเซีย-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด-8--8
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไทย-8--8
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกัมพูชา-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเกาหลีใต้-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจีน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซาอุดีอาระเบีย-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานญี่ปุ่น-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเนปาล-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานปากีสถาน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเมียนมา-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานฟิลิปปิน-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมาเลเซีย-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานลาว-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเวียดนาม-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศรีลังกา-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสิงคโปร์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินเดีย-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินโดนีเซีย-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด229534-151
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไทย229534-151
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกัมพูชา-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเกาหลีใต้-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจีน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซาอุดีอาระเบีย-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานญี่ปุ่น-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเนปาล-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานปากีสถาน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเมียนมา-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานฟิลิปปิน-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมาเลเซีย-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานลาว-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเวียดนาม-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศรีลังกา-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสิงคโปร์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินเดีย-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินโดนีเซีย-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด1942--61
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไทย1942--61
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกัมพูชา-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเกาหลีใต้-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจีน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซาอุดีอาระเบีย-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานญี่ปุ่น-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเนปาล-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานปากีสถาน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเมียนมา-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานฟิลิปปิน-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมาเลเซีย-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานลาว-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเวียดนาม-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศรีลังกา-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสิงคโปร์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินเดีย-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินโดนีเซีย-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด326--29
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไทย326--29
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกัมพูชา-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเกาหลีใต้-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจีน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซาอุดีอาระเบีย-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานญี่ปุ่น-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเนปาล-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานปากีสถาน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเมียนมา-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานฟิลิปปิน-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมาเลเซีย-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานลาว-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเวียดนาม-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศรีลังกา-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสิงคโปร์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินเดีย-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินโดนีเซีย-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด2043--63
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไทย2040--60
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกัมพูชา-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเกาหลีใต้-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจีน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซาอุดีอาระเบีย-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานญี่ปุ่น-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเนปาล-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานปากีสถาน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเมียนมา-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานฟิลิปปิน-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมาเลเซีย-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานลาว-3--3
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเวียดนาม-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศรีลังกา-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสิงคโปร์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินเดีย-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินโดนีเซีย-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด1748--65
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไทย1748--65
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกัมพูชา-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกาหลีใต้-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจีน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซาอุดีอาระเบีย-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยญี่ปุ่น-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเนปาล-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยปากีสถาน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเมียนมา-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยฟิลิปปิน-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมาเลเซีย-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยลาว-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเวียดนาม-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศรีลังกา-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสิงคโปร์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินเดีย-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินโดนีเซีย-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-2--2
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไทย-2--2
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกัมพูชา-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกาหลีใต้-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจีน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซาอุดีอาระเบีย-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยญี่ปุ่น-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเนปาล-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยปากีสถาน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเมียนมา-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยฟิลิปปิน-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมาเลเซีย-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยลาว-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเวียดนาม-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศรีลังกา-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสิงคโปร์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินเดีย-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินโดนีเซีย-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด446--50
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไทย446--50
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกัมพูชา-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเกาหลีใต้-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจีน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซาอุดีอาระเบีย-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานญี่ปุ่น-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเนปาล-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานปากีสถาน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเมียนมา-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานฟิลิปปิน-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมาเลเซีย-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานลาว-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเวียดนาม-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศรีลังกา-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสิงคโปร์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินเดีย-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินโดนีเซีย-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด1626--42
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไทย1626--42
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานกัมพูชา-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเกาหลีใต้-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานจีน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซาอุดีอาระเบีย-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานญี่ปุ่น-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเนปาล-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานปากีสถาน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเมียนมา-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานฟิลิปปิน-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานมาเลเซีย-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานลาว-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานเวียดนาม-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานศรีลังกา-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานสิงคโปร์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินเดีย-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอินโดนีเซีย-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด4215234-228
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไทย4215134-227
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกัมพูชา-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเกาหลีใต้-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจีน-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซาอุดีอาระเบีย-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยญี่ปุ่น-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเนปาล-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยปากีสถาน-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเมียนมา-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยฟิลิปปิน-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมาเลเซีย-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยลาว-1--1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเวียดนาม-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศรีลังกา-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสิงคโปร์-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินเดีย-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินโดนีเซีย-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด479040-177
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไทย479040-177
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกัมพูชา-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเกาหลีใต้-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจีน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซาอุดีอาระเบีย-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยญี่ปุ่น-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเนปาล-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยปากีสถาน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเมียนมา-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยฟิลิปปิน-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมาเลเซีย-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยลาว-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเวียดนาม-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศรีลังกา-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสิงคโปร์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินเดีย-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินโดนีเซีย-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด2953--82
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไทย2952--81
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกัมพูชา-1--1
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเกาหลีใต้-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจีน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซาอุดีอาระเบีย-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยญี่ปุ่น-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเนปาล-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยปากีสถาน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเมียนมา-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยฟิลิปปิน-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมาเลเซีย-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยลาว-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเวียดนาม-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศรีลังกา-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสิงคโปร์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินเดีย-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินโดนีเซีย-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด36110--146
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไทย36110--146
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยกัมพูชา-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเกาหลีใต้-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยจีน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซาอุดีอาระเบีย-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยญี่ปุ่น-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเนปาล-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยปากีสถาน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเมียนมา-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยฟิลิปปิน-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยมาเลเซีย-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยลาว-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยเวียดนาม-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยศรีลังกา-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยสิงคโปร์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินเดีย-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอินโดนีเซีย-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-3--3
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย-3--3
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1750--67
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย1750--67
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด2341--64
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย2239--61
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว12--3
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด32--5
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย3---3
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-2--2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด3712775-239
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไทย3512575-235
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกัมพูชา-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกาหลีใต้-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจีน-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซาอุดีอาระเบีย-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยญี่ปุ่น-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเนปาล-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยปากีสถาน-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเมียนมา-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยฟิลิปปิน-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมาเลเซีย-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยลาว22--4
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเวียดนาม-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศรีลังกา-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสิงคโปร์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินเดีย-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินโดนีเซีย-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด70191--261
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไทย70189--259
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกัมพูชา-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกาหลีใต้-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจีน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซาอุดีอาระเบีย-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยญี่ปุ่น-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเนปาล-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยปากีสถาน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเมียนมา-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยฟิลิปปิน-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมาเลเซีย-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยลาว-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเวียดนาม-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศรีลังกา-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสิงคโปร์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินเดีย-1--1
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินโดนีเซีย-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด1017--27
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไทย1016--26
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกัมพูชา-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกาหลีใต้-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจีน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซาอุดีอาระเบีย-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยญี่ปุ่น-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเนปาล-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยปากีสถาน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเมียนมา-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยฟิลิปปิน-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมาเลเซีย-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยลาว-1--1
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเวียดนาม-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศรีลังกา-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสิงคโปร์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินเดีย-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินโดนีเซีย-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-13--13
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไทย-13--13
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยกัมพูชา-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเกาหลีใต้-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยจีน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซาอุดีอาระเบีย-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยญี่ปุ่น-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเนปาล-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยปากีสถาน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเมียนมา-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยฟิลิปปิน-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยมาเลเซีย-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยลาว-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยเวียดนาม-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยศรีลังกา-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยสิงคโปร์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินเดีย-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอินโดนีเซีย-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด111--12
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย111--12
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด423--27
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย423--27
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1250--62
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย1149--60
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว11--2
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด840--48
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย840--48
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1326--39
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไทย1225--37
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองกัมพูชา-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเกาหลีใต้-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองจีน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซาอุดีอาระเบีย-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองญี่ปุ่น-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเนปาล-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองปากีสถาน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเมียนมา11--2
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองฟิลิปปิน-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองมาเลเซีย-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองลาว-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองเวียดนาม-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองศรีลังกา-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองสิงคโปร์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินเดีย-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอินโดนีเซีย-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด218019-120
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไทย207919-118
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกัมพูชา-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเกาหลีใต้-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจีน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซาอุดีอาระเบีย-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงญี่ปุ่น-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเนปาล-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงปากีสถาน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเมียนมา-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงฟิลิปปิน-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมาเลเซีย-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงลาว11--2
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเวียดนาม-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศรีลังกา-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสิงคโปร์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินเดีย-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินโดนีเซีย-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด-4--4
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไทย-4--4
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกัมพูชา-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเกาหลีใต้-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจีน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซาอุดีอาระเบีย-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงญี่ปุ่น-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเนปาล-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงปากีสถาน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเมียนมา-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงฟิลิปปิน-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมาเลเซีย-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงลาว-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเวียดนาม-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศรีลังกา-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสิงคโปร์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินเดีย-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินโดนีเซีย-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด5618477-317
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไทย5418377-314
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกัมพูชา-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเกาหลีใต้-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจีน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซาอุดีอาระเบีย-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงญี่ปุ่น-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเนปาล-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงปากีสถาน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเมียนมา-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงฟิลิปปิน-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมาเลเซีย-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงลาว2---2
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเวียดนาม-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศรีลังกา-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสิงคโปร์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินเดีย-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินโดนีเซีย-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด91180--271
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไทย89179--268
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกัมพูชา-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเกาหลีใต้-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจีน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซาอุดีอาระเบีย-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงญี่ปุ่น-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเนปาล-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงปากีสถาน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเมียนมา1---1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงฟิลิปปิน-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมาเลเซีย-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงลาว1---1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเวียดนาม-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศรีลังกา-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสิงคโปร์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินเดีย-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินโดนีเซีย-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-1--1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด18100--118
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไทย1899--117
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกัมพูชา-1--1
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเกาหลีใต้-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจีน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซาอุดีอาระเบีย-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงญี่ปุ่น-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเนปาล-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงปากีสถาน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเมียนมา-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงฟิลิปปิน-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมาเลเซีย-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงลาว-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเวียดนาม-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศรีลังกา-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสิงคโปร์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินเดีย-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินโดนีเซีย-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด78150--228
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไทย76146--222
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกัมพูชา-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเกาหลีใต้-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจีน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซาอุดีอาระเบีย-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงญี่ปุ่น-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเนปาล-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงปากีสถาน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเมียนมา-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงฟิลิปปิน-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมาเลเซีย-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงลาว-3--3
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเวียดนาม-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศรีลังกา-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสิงคโปร์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินเดีย-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินโดนีเซีย-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ11--2
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด258840-153
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไทย248840-152
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกัมพูชา1---1
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเกาหลีใต้-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจีน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซาอุดีอาระเบีย-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงญี่ปุ่น-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเนปาล-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงปากีสถาน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเมียนมา-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงฟิลิปปิน-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมาเลเซีย-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงลาว-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเวียดนาม-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศรีลังกา-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสิงคโปร์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินเดีย-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินโดนีเซีย-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด236043-126
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไทย236043-126
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกัมพูชา-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเกาหลีใต้-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจีน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซาอุดีอาระเบีย-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงญี่ปุ่น-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเนปาล-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงปากีสถาน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเมียนมา-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงฟิลิปปิน-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมาเลเซีย-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงลาว-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเวียดนาม-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศรีลังกา-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสิงคโปร์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินเดีย-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินโดนีเซีย-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด3512441-200
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไทย3512441-200
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงกัมพูชา-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเกาหลีใต้-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงจีน-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซาอุดีอาระเบีย-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงญี่ปุ่น-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเนปาล-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงปากีสถาน-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเมียนมา-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงฟิลิปปิน-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงมาเลเซีย-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงลาว-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงเวียดนาม-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงศรีลังกา-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงสิงคโปร์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินเดีย-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอินโดนีเซีย-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด327221-125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย327221-125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1454--68
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย1454--68
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1348--61
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย1346--59
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-2--2
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด736--43
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย736--43
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1743--60
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย1743--60
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด166632-114
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไทย166632-114
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกัมพูชา-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเกาหลีใต้-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจีน-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซาอุดีอาระเบีย-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีญี่ปุ่น-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเนปาล-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีปากีสถาน-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเมียนมา-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีฟิลิปปิน-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมาเลเซีย-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีลาว-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเวียดนาม-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศรีลังกา-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสิงคโปร์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินเดีย-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินโดนีเซีย-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1845--63
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไทย1845--63
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกัมพูชา-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเกาหลีใต้-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจีน-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซาอุดีอาระเบีย-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีญี่ปุ่น-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเนปาล-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีปากีสถาน-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเมียนมา-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีฟิลิปปิน-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมาเลเซีย-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีลาว-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเวียดนาม-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศรีลังกา-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสิงคโปร์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินเดีย-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินโดนีเซีย-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไทย-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกัมพูชา-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเกาหลีใต้-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจีน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซาอุดีอาระเบีย-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีญี่ปุ่น-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเนปาล-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีปากีสถาน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเมียนมา-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีฟิลิปปิน-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมาเลเซีย-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีลาว-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเวียดนาม-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศรีลังกา-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสิงคโปร์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินเดีย-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินโดนีเซีย-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด412--16
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย412--16
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด140594--734
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย139592--731
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว12--3
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด51290--341
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย50287--337
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว13--4
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด369528-159
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไทย369428-158
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกัมพูชา-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเกาหลีใต้-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจีน-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซาอุดีอาระเบีย-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีญี่ปุ่น-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเนปาล-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีปากีสถาน-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเมียนมา-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีฟิลิปปิน-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมาเลเซีย-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีลาว-1--1
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเวียดนาม-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศรีลังกา-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสิงคโปร์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินเดีย-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินโดนีเซีย-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด945--54
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไทย944--53
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกัมพูชา-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเกาหลีใต้-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจีน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซาอุดีอาระเบีย-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีญี่ปุ่น-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเนปาล-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีปากีสถาน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเมียนมา-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีฟิลิปปิน-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมาเลเซีย-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีลาว-1--1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเวียดนาม-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศรีลังกา-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสิงคโปร์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินเดีย-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินโดนีเซีย-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด42152--194
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไทย42150--192
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกัมพูชา-1--1
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเกาหลีใต้-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจีน-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซาอุดีอาระเบีย-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีญี่ปุ่น-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเนปาล-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีปากีสถาน-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเมียนมา-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีฟิลิปปิน-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมาเลเซีย-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีลาว-1--1
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเวียดนาม-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศรีลังกา-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสิงคโปร์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินเดีย-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินโดนีเซีย-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1872--90
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไทย1872--90
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกัมพูชา-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเกาหลีใต้-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจีน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซาอุดีอาระเบีย-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีญี่ปุ่น-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเนปาล-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีปากีสถาน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเมียนมา-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีฟิลิปปิน-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมาเลเซีย-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีลาว-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเวียดนาม-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศรีลังกา-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสิงคโปร์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินเดีย-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินโดนีเซีย-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด2262--84
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไทย2262--84
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกัมพูชา-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเกาหลีใต้-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจีน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซาอุดีอาระเบีย-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีญี่ปุ่น-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเนปาล-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีปากีสถาน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเมียนมา-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีฟิลิปปิน-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมาเลเซีย-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีลาว-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเวียดนาม-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศรีลังกา-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสิงคโปร์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินเดีย-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินโดนีเซีย-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1841--59
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไทย1841--59
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีกัมพูชา-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเกาหลีใต้-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีจีน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซาอุดีอาระเบีย-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีญี่ปุ่น-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเนปาล-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีปากีสถาน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเมียนมา-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีฟิลิปปิน-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีมาเลเซีย-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีลาว-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีเวียดนาม-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีศรีลังกา-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีสิงคโปร์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินเดีย-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอินโดนีเซีย-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด228362-167
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย228161-164
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา--1-1
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-2--2
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด2759--86
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย2758--85
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-1--1
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด267544-145
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย267544-145
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด48168--216
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย47166--213
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว12--3
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1859--77
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย1859--77
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด205137-108
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย205137-108
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1753--70
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย1753--70
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด2185--106
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย2185--106
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด936--45
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย936--45
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด3792--129
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย3791--128
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว-1--1
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด228847-157
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย218845-154
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา--1-1
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว1-1-2
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด931--40
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย825--33
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-1--1
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว15--6
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1747--64
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย1746--63
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว-1--1
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1429--43
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไทย1425--39
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานกัมพูชา-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเกาหลีใต้-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานจีน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซาอุดีอาระเบีย-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานญี่ปุ่น-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเนปาล-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานปากีสถาน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเมียนมา-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานฟิลิปปิน-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานมาเลเซีย-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานลาว-4--4
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานเวียดนาม-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานศรีลังกา-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานสิงคโปร์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินเดีย-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอินโดนีเซีย-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1335--48
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย1335--48
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด627--33
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไทย627--33
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วกัมพูชา-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเกาหลีใต้-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วจีน-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วญี่ปุ่น-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเนปาล-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วปากีสถาน-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเมียนมา-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วฟิลิปปิน-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วมาเลเซีย-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วลาว-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วเวียดนาม-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วศรีลังกา-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วสิงคโปร์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินเดีย-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอินโดนีเซีย-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3077--107
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย3075--105
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-2--2
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด197450-143
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย197350-142
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-1--1
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1645--61
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย1544--59
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-1--1
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว1---1
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด299855-182
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย269354-173
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว151-7
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ1---1
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด96392--488
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย95388--483
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา12--3
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-1--1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด2799--126
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย2798--125
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-1--1
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1558--73
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย1558--73
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด25117--142
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย25116--141
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-1--1
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3261--93
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย3061--91
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว2---2
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด731--38
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย731--38
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1339--52
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย1339--52
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด128371--499
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย124370--494
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-1--1
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว1---1
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ2---2
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ1---1
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด5417975-308
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย5317573-301
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-22-4
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว12--3
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1319--32
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย1319--32
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1737--54
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย1636--52
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว11--2
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด6317842-283
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย6317740-280
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา--1-1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-11-2
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด2581--106
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย2580--105
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-1--1
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1453--67
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไทย1453--67
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมกัมพูชา-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเกาหลีใต้-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมจีน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซาอุดีอาระเบีย-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมญี่ปุ่น-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเนปาล-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมปากีสถาน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเมียนมา-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมฟิลิปปิน-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมมาเลเซีย-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมลาว-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมเวียดนาม-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมศรีลังกา-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมสิงคโปร์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินเดีย-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอินโดนีเซีย-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด3713258-227
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย3612958-223
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว13--4
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด730--37
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย730--37
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1644--60
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย1644--60
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด4416064-268
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย4415863-265
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว-1--1
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ--1-1
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด23101--124
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย22101--123
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1752--69
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย1752--69
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1237--49
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไทย1033--43
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์กัมพูชา-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เกาหลีใต้-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์จีน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซาอุดีอาระเบีย-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ญี่ปุ่น-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เนปาล-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ปากีสถาน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เมียนมา-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ฟิลิปปิน-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์มาเลเซีย-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ลาว24--6
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์เวียดนาม-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ศรีลังกา-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์สิงคโปร์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินเดีย-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อินโดนีเซีย-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1538--53
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์