จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,64314,1611,625-19,429
พุทธ3,63314,1101,620-19,363
อิสลาม9363-48
คริสต์110--11
ซิกส์--1-1
พราหมณ์/ฮินดู-1--1
อื่นๆ-41-5
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด942--51
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ942--51
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด2043--63
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ2043--63
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด1832--50
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ1832--50
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3412864-226
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ3412863-225
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม--1-1
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3---3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ3---3
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด328546-163
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ328546-163
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-9--9
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ-9--9
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด516--21