จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,66414,4871,670-19,821
พุทธ3,65714,4401,668-19,765
อิสลาม6352-43
คริสต์17--8
ซิกส์-1--1
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ-4--4
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด439--43
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ439--43
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010003 บ้านไผ่โทนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด2338--61
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ2338--61
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010004 บ้านห้วยเหล็กเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด1337--50
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ1337--50
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010007 บ้านกำพี้เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด3113860-229
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ3113859-228
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม--1-1
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010008 บ้านกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด5---5
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ5---5
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด268339-148
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ268339-148
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010010 บ้านกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด210--12
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ210--12
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010011 บ้านห้วยกระทิง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด721--28
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ721--28
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010012 บ้านสวนกล้วยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-2,068--2,068
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ-2,059--2,059
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-5--5
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-4--4
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010013 เมืองเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด4091,325--1,734
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพุทธ4091,321--1,730
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอิสลาม-2--2
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานคริสต์-1--1
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซิกส์-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-1--1
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010015 อนุบาลเลยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด249239-155
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพุทธ249039-153
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอิสลาม-2--2
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยคริสต์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซิกส์-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010017 บ้านก้างปลาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด1063--73
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพุทธ1063--73
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอิสลาม-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยคริสต์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซิกส์-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010020 บ้านหัวฝายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด399739-175
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ399739-175
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010021 บ้านห้วยทรายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด52104--156
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ51103--154
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม11--2
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010022 บ้านโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด248332-139
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ248232-138
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม-1--1
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010023 บ้านนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมนักเรียนทั้งหมด2250--72
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพุทธ2150--71
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอิสลาม1---1
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมคริสต์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมซิกส์-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอื่นๆ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมข้อมูลผิดปกติ-----
42010024 บ้านวังยาวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขมอายุนอกเกณฑ์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด-10850-158
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพุทธ-10850-158
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอิสลาม-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยคริสต์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซิกส์-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010025 บ้านนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด37157--194
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพุทธ37157--194
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอิสลาม-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยคริสต์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซิกส์-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด1358--71
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพุทธ1358--71
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอิสลาม-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยคริสต์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซิกส์-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010027 บ้านห้วยม่วงเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด4990--139
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพุทธ4990--139
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอิสลาม-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยคริสต์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซิกส์-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010030 บ้านหนองผำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด114849-198
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพุทธ114749-197
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอิสลาม-1--1
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานคริสต์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซิกส์-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010031 บ้านนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด417--21
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพุทธ417--21
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอิสลาม-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานคริสต์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซิกส์-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอนเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด288235-145
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพุทธ288235-145
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอิสลาม-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานคริสต์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซิกส์-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010033 บ้านติ้วน้อยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด2136--57
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพุทธ2136--57
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอิสลาม-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานคริสต์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซิกส์-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010035 บ้านห้วยโตกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด421--25
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพุทธ421--25
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอิสลาม-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานคริสต์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซิกส์-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด1854--72
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพุทธ1854--72
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอิสลาม-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานคริสต์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซิกส์-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010037 บ้านป่าข้าวหลามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด1657--73
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพุทธ1657--73
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอิสลาม-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยคริสต์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซิกส์-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-6--6
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพุทธ-6--6
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอิสลาม-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยคริสต์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซิกส์-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด352--55
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพุทธ352--55
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอิสลาม-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานคริสต์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซิกส์-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010041 บ้านแหล่งควายเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานนักเรียนทั้งหมด1829--47
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพุทธ1829--47
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอิสลาม-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานคริสต์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานซิกส์-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอื่นๆ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานข้อมูลผิดปกติ-----
42010042 บ้านไร่ทามเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยานอายุนอกเกณฑ์-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด5014931-230
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพุทธ5014831-229
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอิสลาม-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยคริสต์-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซิกส์-1--1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด418841-170
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพุทธ418841-170
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอิสลาม-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยคริสต์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซิกส์-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010047 บ้านสูบเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพุทธ-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอิสลาม-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยคริสต์-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซิกส์-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด3252--84
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพุทธ3252--84
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอิสลาม-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยคริสต์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซิกส์-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010050 บ้านหนองดอกบัวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยนักเรียนทั้งหมด36108--144
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพุทธ36108--144
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอิสลาม-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยคริสต์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยซิกส์-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอื่นๆ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยข้อมูลผิดปกติ-----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวยอายุนอกเกณฑ์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-6--6
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ-6--6
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1655--71
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ1655--71
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010053 บ้านห้วยลวงไซเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด2242--64
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ2242--64
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010055 บ้านห้วยสีเสียดเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด-2--2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ-2--2
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด4713990-276
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพุทธ4713990-276
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอิสลาม-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยคริสต์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซิกส์-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010058 บ้านน้ำภูเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพุทธ-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอิสลาม-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยคริสต์-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซิกส์-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด54181--235
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพุทธ53181--234
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอิสลาม-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยคริสต์1---1
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซิกส์-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010060 บ้านนาโคกเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด222--24
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพุทธ222--24
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอิสลาม-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยคริสต์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซิกส์-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยนักเรียนทั้งหมด-18--18
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพุทธ-18--18
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอิสลาม-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยคริสต์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยซิกส์-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยพราหมณ์/ฮินดู-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอื่นๆ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยข้อมูลผิดปกติ-----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัยอายุนอกเกณฑ์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด111--12
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ111--12
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010065 บ้านโพนป่าแดง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเสี้ยว
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด722--29
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ722--29
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010066 บ้านเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1148--59
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ1148--59
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010067 บ้านน้ำคิวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1046--56
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ1046--56
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010068 บ้านภูสวรรค์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองนักเรียนทั้งหมด1328--41
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพุทธ1328--41
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอิสลาม-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองคริสต์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองซิกส์-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอื่นๆ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด227630-128
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพุทธ227430-126
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอิสลาม-2--2
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงคริสต์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซิกส์-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพราหมณ์/ฮินดู-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010070 บ้านท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด-6--6
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพุทธ-6--6
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอิสลาม-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงคริสต์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซิกส์-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพราหมณ์/ฮินดู-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด4820473-325
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพุทธ4720473-324
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอิสลาม1---1
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงคริสต์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซิกส์-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพราหมณ์/ฮินดู-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด95174--269
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพุทธ95171--266
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอิสลาม-3--3
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงคริสต์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซิกส์-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพราหมณ์/ฮินดู-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด20105--125
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพุทธ20104--124
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอิสลาม-1--1
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงคริสต์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซิกส์-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพราหมณ์/ฮินดู-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010075 บ้านแก้วเมธีนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด69160--229
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพุทธ69159--228
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอิสลาม-1--1
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงคริสต์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซิกส์-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพราหมณ์/ฮินดู-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010076 บ้านนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด289241-161
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพุทธ289241-161
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอิสลาม-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงคริสต์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซิกส์-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพราหมณ์/ฮินดู-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด255740-122
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพุทธ255740-122
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอิสลาม-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงคริสต์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซิกส์-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพราหมณ์/ฮินดู-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงนักเรียนทั้งหมด3512856-219
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพุทธ3512856-219
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอิสลาม-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงคริสต์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงซิกส์-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงพราหมณ์/ฮินดู-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอื่นๆ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงข้อมูลผิดปกติ-----
42010079 บ้านห้วยตาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วงอายุนอกเกณฑ์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด326528-125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ326528-125
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1650--66
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ1650--66
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010081 บ้านนาป่าหนาดเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1148--59
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ1148--59
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010082 บ้านตาดซ้อเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1336--49
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ1336--49
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010083 บ้านท่าบมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1142--53
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ1142--53
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010084 บ้านนาเบนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด217546-142
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพุทธ217446-141
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอิสลาม-1--1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีคริสต์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซิกส์-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพราหมณ์/ฮินดู-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1252--64
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพุทธ1251--63
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอิสลาม-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีคริสต์-1--1
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซิกส์-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพราหมณ์/ฮินดู-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010087 บ้านหินตั้งเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพุทธ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอิสลาม-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีคริสต์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซิกส์-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพราหมณ์/ฮินดู-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด612--18
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ612--18
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010089 บ้านคกมาด
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"
เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด154612--766
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ154611--765
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-1--1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด51294--345
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ51292--343
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-1--1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-1--1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด359523-153
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพุทธ359423-152
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอิสลาม-1--1
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีคริสต์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซิกส์-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพราหมณ์/ฮินดู-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010094 บ้านสงเปือยเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1550--65
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพุทธ1550--65
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอิสลาม-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีคริสต์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซิกส์-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพราหมณ์/ฮินดู-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด58165--223
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพุทธ58164--222
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอิสลาม-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีคริสต์-1--1
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซิกส์-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพราหมณ์/ฮินดู-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010097 บ้านธาตุวิทยาเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1562--77
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพุทธ1560--75
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอิสลาม-2--2
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีคริสต์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซิกส์-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพราหมณ์/ฮินดู-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด2260--82
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพุทธ2260--82
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอิสลาม-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีคริสต์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซิกส์-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพราหมณ์/ฮินดู-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010099 บ้านห้วยพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีนักเรียนทั้งหมด1843--61
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพุทธ1843--61
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอิสลาม-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีคริสต์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีซิกส์-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีพราหมณ์/ฮินดู-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอื่นๆ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีข้อมูลผิดปกติ-----
42010100 บ้านผาพอดเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรีอายุนอกเกณฑ์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด219058-169
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ219058-169
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1764--81
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ1764--81
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010103 บ้านโพนเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด237338-134
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ237338-134
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010104 บ้านใหม่เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด47183--230
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ46182--228
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม11--2
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010106 บ้านนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1658--74
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ1658--74
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010107 บ้านผาแบ่นเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด216629-116
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ206529-114
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม11--2
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1660--76
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ1659--75
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-1--1
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010109 บ้านอุมุงเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด2288--110
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ2288--110
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010110 บ้านบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด941--50
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ941--50
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010111 บ้านคกเลาเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด33106--139
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ33106--139
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010112 เพียงหลวง 18เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด209652-168
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ209652-168
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010113 บ้านน้ำพรเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด431--35
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ431--35
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010114 บ้านคกงิ้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1541--56
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ1541--56
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010115 บ้านกลางเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานนักเรียนทั้งหมด1336--49
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพุทธ1336--49
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอิสลาม-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานคริสต์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานซิกส์-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานพราหมณ์/ฮินดู-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอื่นๆ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานข้อมูลผิดปกติ-----
42010116 บ้านท่าดีหมีเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคานอายุนอกเกณฑ์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด1441--55
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ1441--55
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วนักเรียนทั้งหมด426--30
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพุทธ426--30
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอิสลาม-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วคริสต์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วซิกส์-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอื่นๆ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุมเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3285--117
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ3285--117
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010121 บ้านแก่งปลาปกปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด308539-154
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ308539-154
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010122 บ้านห้วยอาลัยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1648--64
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ1648--64
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010123 บ้านชมน้อยปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3811257-207
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ3811257-207
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด119402--521
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ118401--519
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม11--2
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด38109--147
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ38109--147
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010126 บ้านปางคอมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด2153--74
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ2153--74
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010127 บ้านโพนทองปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด37133--170
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ37133--170
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010128 บ้านคอนสาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด2072--92
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ2072--92
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010129 บ้านห้วยนาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด934--43
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ934--43
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010130 บ้านห้วยผักกูดปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1444--58
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ1444--58
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด106385--491
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ106383--489
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-2--2
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010132 ชุมชนบ้านปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด5018776-313
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ5018776-313
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010133 บ้านนาค้อปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด920--29
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ920--29
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010134 บ้านหาดเบี้ยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1438--52
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ1437--51
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-1--1
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010135 บ้านคกไผ่ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด6916840-277
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ6916840-277
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด3282--114
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ3282--114
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010137 บ้านวังผาปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมนักเรียนทั้งหมด1964--83
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพุทธ1964--83
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอิสลาม-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมคริสต์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมซิกส์-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมพราหมณ์/ฮินดู-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอื่นๆ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมข้อมูลผิดปกติ-----
42010138 บ้านเลิงปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลมอายุนอกเกณฑ์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด4613251-229
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ4613251-229
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010139 บ้านสงาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1134--45
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ1134--45
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010140 บ้านปากเนียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1448--62
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ1448--62
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010141 บ้านปากปัดปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด4215170-263
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ4215070-262
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-1--1
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010142 บ้านห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด28104--132
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ28104--132
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010143 บ้านห้วยหินขาวปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1757--74
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ1757--74
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1045--55
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ1045--55
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด1444--58
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ1444--58
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด610--16
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ610--16
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์นักเรียนทั้งหมด4011863-221
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พุทธ4011863-221
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อิสลาม-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์คริสต์-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ซิกส์-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์พราหมณ์/ฮินดู-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อื่นๆ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ข้อมูลผิดปกติ-----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์อายุนอกเกณฑ์-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด167733-126
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ167733-126
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010260 บ้านโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด1929--48
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ1929--48
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010261 บ้านร่องไผ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด1849--67
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ1849--67
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010262 บ้านบวกอ่างท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด528--33
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ528--33
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010263 บ้านห้วยไค้ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด4612548-219
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ4612548-219
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010264 บ้านยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด616--22
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ616--22
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010265 บ้านวังขามท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด16--7
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ16--7
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010267 บ้านน้ำกระโทม
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด19422--441
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ19420--439
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-1--1
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-1--1
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010268 บ้านท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด834--42
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ834--42
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010270 บ้านห้วยด้ายท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด8016665-311
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ8016664-310
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม--1-1
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010271 บ้านน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่นักเรียนทั้งหมด2289--111
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พุทธ2289--111
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อิสลาม-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่คริสต์-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ซิกส์-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่พราหมณ์/ฮินดู-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อื่นๆ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ข้อมูลผิดปกติ-----
42010272 บ้านปากยางท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่อายุนอกเกณฑ์-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด321--24
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ321--24
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด628--34
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ628--34
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010275 บ้านน้ำมี
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด1537--52
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ1537--52
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010276 บ้านหนองบง
#Stand Alone
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด29116--145
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ29115--144
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-1--1
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010278 บ้านเมี่ยงท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด4515476-275
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ4515376-274
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-1--1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วยท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด1132--43
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ1132--43
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010280 บ้านขอนแก่นท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด916--25
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ916--25
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010281 บ้านหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด2065--85
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ2065--85
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010284 บ้านหนองปกติท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด1132--43
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ1132--43
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010286 บ้านนากระเซ็งท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองนักเรียนทั้งหมด23833-73
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพุทธ23833-73
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอิสลาม-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองคริสต์-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองซิกส์-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองพราหมณ์/ฮินดู-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอื่นๆ-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองข้อมูลผิดปกติ-----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหืองอายุนอกเกณฑ์-----


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version.2022.2.KAOPUNHOT