จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด3,52814,4561,75419,738
พุทธ3,52014,4161,74719,683
อิสลาม729642
คริสต์-718
ซิกส์-1-1
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ13-4
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด339-42
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ339-42
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010003 บ้านไผ่โทน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1743-60
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ1743-60
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010004 บ้านห้วยเหล็ก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010005 บ้านตูบโกบ #เลิกสถานศึกษาเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1432-46
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ1432-46
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010007 บ้านกำพี้ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด3313353219
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ3313351217
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม--22
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010008 บ้านกกดู่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด5--5
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ5--5
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010009 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด308532147
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ308532147
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010010 บ้านกกทอง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด211-13
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ211-13
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010011 บ้านห้วยกระทิง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-21-21
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-21-21
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010012 บ้านสวนกล้วย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-2,056-2,056
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-2,049-2,049
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม-4-4
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์-3-3
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010013 เมืองเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด4141,305-1,719
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ4141,301-1,715
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม-2-2
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ-1-1
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010015 อนุบาลเลย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด238538146
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ238338144
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม-2-2
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010017 บ้านก้างปลา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด2151-72
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ2151-72
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010020 บ้านหัวฝาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด438536164
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ438536164
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010021 บ้านห้วยทราย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด44104-148
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ42103-145
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม21-3
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010022 บ้านโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด317729137
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ317729137
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010023 บ้านนาแขม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม นักเรียนทั้งหมด1748-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พุทธ1748-65
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อิสลาม----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม คริสต์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ซิกส์----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม พราหมณ์/ฮินดู----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อื่นๆ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ข้อมูลผิดปกติ----
42010024 บ้านวังยาว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม อายุนอกเกณฑ์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด-11451165
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ-11451165
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010025 บ้านนาดินดำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด32153-185
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ32153-185
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด1859-77
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ1859-77
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010027 บ้านห้วยม่วง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3396-129
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ3396-129
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010030 บ้านหนองผำ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด-13248180
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ-13147178
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม-112
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010031 บ้านนาโป่ง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด912324
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ912324
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด277234133
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ277234133
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010033 บ้านติ้วน้อย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1833-51
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ1833-51
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010035 บ้านห้วยโตก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด521-26
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ521-26
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010036 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด1456-70
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ1456-70
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด1149868
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ1149868
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ-8-8
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010040 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด953-62
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ953-62
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010041 บ้านแหล่งควาย เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน นักเรียนทั้งหมด932-41
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พุทธ932-41
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อิสลาม----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน คริสต์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ซิกส์----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อื่นๆ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010042 บ้านไร่ทาม เมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน อายุนอกเกณฑ์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด4913443226
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ4913343225
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์-1-1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด338041154
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ338041154
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010047 บ้านสูบ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010049 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด3646-82
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ3646-82
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010050 บ้านหนองดอกบัว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย นักเรียนทั้งหมด25102-127
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พุทธ25102-127
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อิสลาม----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย คริสต์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ซิกส์----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย พราหมณ์/ฮินดู----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อื่นๆ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ข้อมูลผิดปกติ----
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย อายุนอกเกณฑ์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-8-8
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-8-8
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด943-52
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ943-52
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010053 บ้านห้วยลวงไซ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1538-53
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1538-53
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010055 บ้านห้วยสีเสียด เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด-4-4
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ-4-4
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010056 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด3614680262
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ3614680262
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010058 บ้านน้ำภู เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด33170-203
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ33170-203
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010060 บ้านนาโคก เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด621-27
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ621-27
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010061 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย นักเรียนทั้งหมด-21-21
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พุทธ-21-21
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อิสลาม----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย คริสต์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ซิกส์----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย พราหมณ์/ฮินดู----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อื่นๆ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ข้อมูลผิดปกติ----
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย อายุนอกเกณฑ์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด114-15
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ114-15
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010065 บ้านโพนป่าแดง เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด820-28
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ820-28
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010066 บ้านเสี้ยว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1338354
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1337353
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม-1-1
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010067 บ้านน้ำคิว เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด1743-60
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ1743-60
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010068 บ้านภูสวรรค์ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง นักเรียนทั้งหมด722-29
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พุทธ722-29
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อิสลาม----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง คริสต์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ซิกส์----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อื่นๆ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ เมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง อายุนอกเกณฑ์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด247038132
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ247037131
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม--11
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010070 บ้านท่าสวรรค์ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด-10-10
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ-10-10
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด5020073323
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ5020073323
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด62176-238
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ61174-235
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม12-3
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด16111-127
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ16111-127
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010075 บ้านแก้วเมธี นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด63164-227
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ63163-226
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม-1-1
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010076 บ้านนาดอกคำ นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด329439165
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ329439165
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด286329120
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ286329120
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง นักเรียนทั้งหมด4112461226
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พุทธ4112461226
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อิสลาม----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง คริสต์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ซิกส์----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง พราหมณ์/ฮินดู----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อื่นๆ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง ข้อมูลผิดปกติ----
42010079 บ้านห้วยตาด นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง อายุนอกเกณฑ์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด255741123
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ255741123
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1156-67
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1156-67
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010081 บ้านนาป่าหนาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1048-58
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1048-58
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010082 บ้านตาดซ้อ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด434-38
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ433-37
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์-1-1
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010083 บ้านท่าบม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1249-61
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1249-61
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010084 บ้านนาเบน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด239256171
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ239155169
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม-1-1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์--11
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1847-65
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1846-64
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์-1-1
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010087 บ้านหินตั้ง เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010088 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด814-22
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ814-22
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010089 บ้านคกมาด เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด131667-798
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ130667-797
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม1--1
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010091 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด56301-357
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ55300-355
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ1--1
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010092 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา" เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด278635148
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ278535147
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม-1-1
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010094 บ้านสงเปือย เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1456-70
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1456-70
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด46168-214
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ46167-213
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์-1-1
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010097 บ้านธาตุวิทยา เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2655-81
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ2554-79
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม11-2
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด2262-84
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ2262-84
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010099 บ้านห้วยพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี นักเรียนทั้งหมด1538-53
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พุทธ1538-53
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อิสลาม----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี คริสต์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ซิกส์----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี พราหมณ์/ฮินดู----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อื่นๆ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ข้อมูลผิดปกติ----
42010100 บ้านผาพอด เชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี อายุนอกเกณฑ์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด198668173
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ198667172
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม--11
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1365-78
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1365-78
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010103 บ้านโพน เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด226837127
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ226837127
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010104 บ้านใหม่ เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด-7-7
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ-7-7
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010105 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด58181-239
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ58181-239
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010106 บ้านนาซ่าว เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1060-70
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1060-70
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010107 บ้านผาแบ่น เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด216326110
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ206226108
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม11-2
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1960-79
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1959-78
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010109 บ้านอุมุง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด20101-121
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ20101-121
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010110 บ้านบุฮม เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1044-54
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1044-54
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010111 บ้านคกเลา เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด32100-132
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ32100-132
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010112 เพียงหลวง 18 เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด189953170
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ189953170
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010113 บ้านน้ำพร เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด636-42
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ636-42
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010114 บ้านคกงิ้ว เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1835-53
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1834-52
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม-1-1
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010115 บ้านกลาง เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน นักเรียนทั้งหมด1135-46
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พุทธ1135-46
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อิสลาม----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน คริสต์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ซิกส์----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน พราหมณ์/ฮินดู----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อื่นๆ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน ข้อมูลผิดปกติ----
42010116 บ้านท่าดีหมี เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน อายุนอกเกณฑ์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1840-58
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1840-58
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว นักเรียนทั้งหมด1131-42
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พุทธ1131-42
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อิสลาม----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว คริสต์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ซิกส์----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว พราหมณ์/ฮินดู----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อื่นๆ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว ข้อมูลผิดปกติ----
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม เชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว อายุนอกเกณฑ์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด26103-129
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ26103-129
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010121 บ้านแก่งปลาปก ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด299833160
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ299833160
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010122 บ้านห้วยอาลัย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1244-56
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1244-56
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010123 บ้านชมน้อย ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด3410950193
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ3410950193
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด118429-547
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ118428-546
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม-1-1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด39108-147
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ39108-147
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010126 บ้านปางคอม ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2162-83
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ2162-83
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010127 บ้านโพนทอง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด37143-180
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ37143-180
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010128 บ้านคอนสา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1867-85
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1867-85
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010129 บ้านห้วยนา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1131-42
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1131-42
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010130 บ้านห้วยผักกูด ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1343-56
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1343-56
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด132403-535
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ131402-533
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม11-2
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010132 ชุมชนบ้านปากชม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5119284327
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ5119284327
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010133 บ้านนาค้อ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด723-30
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ723-30
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010134 บ้านหาดเบี้ย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1036-46
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1035-45
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม-1-1
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010135 บ้านคกไผ่ ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด5715736250
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ5715636249
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม-1-1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด2674-100
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ2674-100
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010137 บ้านวังผา ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม นักเรียนทั้งหมด1269-81
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พุทธ1269-81
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อิสลาม----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม คริสต์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ซิกส์----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม พราหมณ์/ฮินดู----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อื่นๆ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม ข้อมูลผิดปกติ----
42010138 บ้านเลิง ปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม อายุนอกเกณฑ์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4611848212
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ4611848212
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010139 บ้านสงาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1131-42
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1131-42
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010140 บ้านปากเนียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1151-62
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1151-62
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010141 บ้านปากปัด ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด4915271272
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ4915171271
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม-1-1
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010142 บ้านห้วยพิชัย ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด3587-122
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ3587-122
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010143 บ้านห้วยหินขาว ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1354-67
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1354-67
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010144 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1150-61
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1150-61
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด1241-53
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ1241-53
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010146 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด510-15
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ510-15
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010147 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ นักเรียนทั้งหมด5311584252
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พุทธ5311584252
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อิสลาม----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ คริสต์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ซิกส์----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ พราหมณ์/ฮินดู----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อื่นๆ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ ข้อมูลผิดปกติ----
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ อายุนอกเกณฑ์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด147438126
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ147438126
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010260 บ้านโคกใหญ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1129-40
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010261 บ้านร่องไผ่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1952-71
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1952-71
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010262 บ้านบวกอ่าง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด929-38
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ929-38
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010263 บ้านห้วยไค้ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด4311855216
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ4311855216
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010264 บ้านยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด917-26
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ917-26
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010265 บ้านวังขาม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด29-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ29-11
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010267 บ้านน้ำกระโทม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด25483-508
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ25481-506
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม-1-1
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ-1-1
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010268 บ้านท่าลี่ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1129-40
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1129-40
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010270 บ้านห้วยด้าย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด6916180310
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ6916179309
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม--11
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010271 บ้านน้ำแคม ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ นักเรียนทั้งหมด1874-92
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พุทธ1874-92
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อิสลาม----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ คริสต์----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ซิกส์----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ พราหมณ์/ฮินดู----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อื่นๆ----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ ข้อมูลผิดปกติ----
42010272 บ้านปากยาง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ อายุนอกเกณฑ์----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010273 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด417-21
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ417-21
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010274 บ้านห้วยเดื่อ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1022-32
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ1022-32
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010275 บ้านน้ำมี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1128-39
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ1128-39
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010276 บ้านหนองบง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด31101-132
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ31100-131
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม-1-1
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010278 บ้านเมี่ยง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด4915676281
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ4915476279
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม-1-1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ-1-1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด1130-41
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ1130-41
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010280 บ้านขอนแก่น ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด818-26
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ818-26
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010281 บ้านหนองผือ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด2166-87
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ2166-87
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010284 บ้านหนองปกติ ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด932-41
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ932-41
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010286 บ้านนากระเซ็ง ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง นักเรียนทั้งหมด5434492
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พุทธ5434492
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อิสลาม----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง คริสต์----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ซิกส์----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง พราหมณ์/ฮินดู----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อื่นๆ----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ข้อมูลผิดปกติ----
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี ท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง อายุนอกเกณฑ์----


ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
Version 2020.07