ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420100615200181042520018
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปากหมาก
ชื่อ (อังกฤษ)banpakmak
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านปากหมาก
ตำบลศรีสองรัก
อำเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42100
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042071817pakmak@loei1.go.thpakmak.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.6378169
Longitude
101.7534425
Tabe 3
Tab 5