ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านห้วยบ่อซืน
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101365203221042520322
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยบ่อซืน
ชื่อ (อังกฤษ)banhouyboseun
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านห้วยบ่อซืน
ตำบลห้วยบ่อซืน
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042075580houyboseun@loei1.go.thhouyboseun.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.743455
Longitude
101.974619
Tabe 3
Tab 5