SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย/เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
420100035200661042520066 บ้านไผ่โทนกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 31396----427ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100045200671042520067 บ้านห้วยเหล็กกกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 173436----609ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบ#สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน ภาคเรียนที่ 1/2564กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม ----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100075200701042520070 บ้านกำพี้กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 142326----468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100085200571042520057 บ้านกกดู่กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 3321336533--21911ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100095200611042520061 บ้านห้วยหวาย
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกกดู่
กกดู่เมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 51------51ปฐมวัยขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100105200511042520051 บ้านกกทองกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 302856323--14711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100115200531042520053 บ้านห้วยกระทิงกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 22114----136ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100125200561042520056 บ้านสวนกล้วยกกทองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --215----215ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100135200431042520043 เมืองเลยกุดป่องเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --2,05649----2,05649ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
420100155200091042520009 อนุบาลเลยกุดป่องเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 414111,30534----1,71945ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
420100175200021042520002 บ้านก้างปลาชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 232856383--14611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100205200071042520007 บ้านหัวฝายชัยพฤกษ์เมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 213516----729ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100215200601042520060 บ้านห้วยทรายนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 432856363--16411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100225200621042520062 บ้านโป่งนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 4431046----1489ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100235200581042520058 บ้านนาแขมนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 312776293--13711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100245200591042520059 บ้านวังยาวนาแขมเมืองเลยกลุ่มคุณภาพกกดู่นาแขม 172486----658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100255200301042520030 บ้านนาดินดำนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย --1146513--1659ประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100265200311042520031 บ้านหนองหญ้าไซนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 3221536----1858ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100275200321042520032 บ้านห้วยม่วงนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 183596----779ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100305200361042520036 บ้านหนองผำนาดินดำเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 332966----1298ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100315200231042520023 บ้านนาโป่งนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน --1326483--1809ประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100325200241042520024 บ้านขอนแก่นหนองบอนนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 9212431--247ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100335200251042520025 บ้านติ้วน้อยนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 272726343--13311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100355200271042520027 บ้านห้วยโตกนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 183336----519ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100365200281042520028 บ้านกกชุมแสง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านติ้วน้อย
นาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 52216----268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100375200291042520029 บ้านป่าข้าวหลามนาโป่งเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 142566----708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100395200151042520015 ชุมชนบ้านนาอ้อนาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 11349681--6810ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100405200171042520017 บ้านท่ามะนาว
#เรียนรวมทุกชั้น ชุมชนบ้านนาอ้อ
นาอ้อเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --84----84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100415200141042520014 บ้านแหล่งควายนาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 92536----628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100425200351042520035 บ้านไร่ทามนาอานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพการท่าอากาศยาน 92326----418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100465200371042520037 บ้านเพียซำพุวิทยาน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 4921346433--22611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100475200381042520038 บ้านสูบน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 332806413--15411ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100495200401042520040 บ้านวังแคน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านเพียซำพุวิทยา
น้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย ----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100505200411042520041 บ้านหนองดอกบัวน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 363466----829ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100515200421042520042 บ้านสะอาดลายเหนือน้ำสวยเมืองเลยกลุ่มคุณภาพดินดำน้ำสวย 2521026----1278ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100525200441042520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านกอไร่ใหญ่
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --84----84ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100535200471042520047 บ้านห้วยลวงไซน้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 92436----528ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100555200491042520049 บ้านห้วยสีเสียดน้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 153386----539ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100565200651042520065 บ้านส้าน
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านห้วยสีเสียด
น้ำหมานเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง --42----42ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100585200051042520005 บ้านน้ำภูเมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3621466803--26211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100595200011042520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านก้างปลา
เมืองเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย ----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100605200161042520016 บ้านนาโคกศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 3321706----2038ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100615200181042520018 บ้านปากหมาก
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย 62216----278ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100635200201042520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
#เรียนรวมบางชั้น
ศรีสองรักเมืองเลยกลุ่มคุณภาพนาอ้อศรีเมืองชัย --216----216ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100655200501042520050 บ้านโพนป่าแดงเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 11145----156ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100665200521042520052 บ้านเสี้ยวเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 82205----287ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100675200541042520054 บ้านน้ำคิวเสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 13238631--549ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100685200551042520055 บ้านภูสวรรค์เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 172436----608ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100695200461042520046 บ้านกอไร่ใหญ่เสี้ยวเมืองเลยกลุ่มคุณภาพหลักเมือง 72226----298ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100705203851042520385 บ้านท่าสวรรค์ท่าสวรรค์นาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 242706383--13211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100715203861042520386 บ้านน้ำสวยภักดี
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านโพนสว่างวังเย็น
ท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง --103----103ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100725203841042520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาดท่าสะอาดนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 5022007733--32312ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420100745203791042520379 ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6231766----2389ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100755203811042520381 บ้านแก้วเมธีนาด้วงนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 1621116----1278ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420100765203801042520380 บ้านนาดอกคำนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 6331646----2279ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100775203831042520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุกนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 322946393--16511ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100785203871042520387 บ้านโพนสว่างวังเย็นนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 283636293--12012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100795203881042520388 บ้านห้วยตาดนาดอกคำนาด้วงกลุ่มคุณภาพนาด้วง 4121246613--22611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420100805202101042520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 252576413--12311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100815202111042520211 บ้านนาป่าหนาดเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 112566----678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100825202121042520212 บ้านตาดซ้อเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 102486----588ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100835202131042520213 บ้านท่าบมเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 41346----387ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100845202141042520214 บ้านนาเบนเขาแก้วเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 122496----618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100865202291042520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 232926563--17111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100875202301042520230 บ้านหินตั้งจอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 182476----658ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100885202311042520231 บ้านแสนสำราญ
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
จอมศรีเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี ----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100895201971042520197 บ้านคกมาดเชียงคานเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 83145----228ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100915201941042520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 131566720----79825ปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
420100925201951042520195 บ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"เชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 56230112----35714ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
420100945202211042520221 บ้านสงเปือยธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 272866353--14811ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420100965202161042520216 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 142566----708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100975202171042520217 บ้านธาตุวิทยาธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 4621686----2148ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420100985202181042520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 262556----818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420100995202191042520219 บ้านห้วยพอดธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 222626----848ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101005202201042520220 บ้านผาพอดธาตุเชียงคานกลุ่มคุณภาพธาตุจอมศรี 152386----538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101015202041042520204 ชุมชนบ้านนาบอนนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 192866683--17311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101035202051042520205 บ้านโพนนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 132656----788ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101045202061042520206 บ้านใหม่นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 222686373--12711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101055202071042520207 บ้านแก่งมี้
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านใหม่
นาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว --72----72ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101065202081042520208 บ้านนาซ่าวนาซ่าวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 5821817----2399ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
420101075202021042520202 บ้านผาแบ่นบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 102606----708ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101085202001042520200 ห้วยซวกคกเลาใต้บุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 212636263--11011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101095202011042520201 บ้านอุมุงบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 192606----798ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101105201981042520198 บ้านบุฮมบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 2021016----1218ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101115201991042520199 บ้านคกเลาบุฮมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 102446----548ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101125202231042520223 เพียงหลวง 18ปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 3221006----1328ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101135202241042520224 บ้านน้ำพรปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 182996533--17011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101145202281042520228 บ้านคกงิ้วปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 62366----428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101155202251042520225 บ้านกลางปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 182356----538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101165202261042520226 บ้านท่าดีหมีปากตมเชียงคานกลุ่มคุณภาพเชียงคาน 112356----468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101175202271042520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดาหาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 183406----589ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101185202321042520232 บ้านหาดทรายขาวผามุมหาดทรายขาวเชียงคานกลุ่มคุณภาพหาดนาแก้ว 112316----428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101215203201042520320 บ้านแก่งปลาปกชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 2621036----1298ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101225203231042520323 บ้านห้วยอาลัยชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 292986333--16011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101235203261042520326 บ้านชมน้อยชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 122446----568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101245203271042520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญชมเจริญปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3421096503--19311ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420101255203151042520315 ชุมชนบ้านเชียงกลมเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 118442915----54719ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
420101265203161042520316 บ้านปางคอมเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3921086----1478ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101275203171042520317 บ้านโพนทองเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 212626----838ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101285203181042520318 บ้านคอนสาเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 3721436----1808ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101295203191042520319 บ้านห้วยนาเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 182676----858ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101305203211042520321 บ้านห้วยผักกูดเชียงกลมปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 112316----428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101315203091042520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียนปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 132436----568ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101325203051042520305 ชุมชนบ้านปากชมปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 132440312----53516ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
420101335203061042520306 บ้านนาค้อปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5121926843--32711ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420101345203071042520307 บ้านหาดเบี้ยปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 72236----308ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101355203081042520308 บ้านคกไผ่ปากชมปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 102366----468ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101365203221042520322 บ้านห้วยบ่อซืนห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 5721576363--25011ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101375203241042520324 บ้านวังผาห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 262746----1008ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101385203251042520325 บ้านเลิงห้วยบ่อซืนปากชมกลุ่มคุณภาพเชียงกลม 122696----818ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101395203281042520328 บ้านสงาวห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4621186483--21211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101405203291042520329 บ้านปากเนียมห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 112316----428ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101415203301042520330 บ้านปากปัดห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 112516----628ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101425203311042520331 บ้านห้วยพิชัยห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 4921526713--27211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420101435203321042520332 บ้านห้วยหินขาวห้วยพิชัยปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 352876----1228ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420101445203101042520310 บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 132546----678ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101455203111042520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 112506----618ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101465203121042520312 บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 122416----538ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101475203131042520313 บ้านคกเว้า
#เรียนรวมบางชั้น
หาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 52105----157ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420101485203141042520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียมหาดคัมภีร์ปากชมกลุ่มคุณภาพนครหงส์ 5321156843--25211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102605202361042520236 บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 142746383--12611ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
420102615202371042520237 บ้านร่องไผ่โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 113296----409ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102625202381042520238 บ้านบวกอ่างโคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 193526----719ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102635202451042520245 บ้านห้วยไค้โคกใหญ่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 92296----388ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102645202421042520242 บ้านยางท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 4331186553--21612ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102655202431042520243 บ้านวังขามท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 92175----267ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102675202461042520246 บ้านน้ำกระโทมท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 2294----116ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102685202351042520235 บ้านท่าลี่ท่าลี่ท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 25248317----50819ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
420102705202411042520241 บ้านห้วยด้ายน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 112296----408ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102715202611042520261 บ้านน้ำแคมน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 6931616803--31012ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
420102725202621042520262 บ้านปากยางน้ำแคมท่าลี่กลุ่มคุณภาพท่าลี่ 182746----928ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102735202541042520254 บ้านแก่งม่วง
#เรียนรวมทุกชั้น บ้านหนองปกติ
น้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง ----------ไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102745202551042520255 บ้านห้วยเดื่อน้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 42176----218ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102755202471042520247 บ้านน้ำมีน้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 102226----328ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102765202481042520248 บ้านหนองบงน้ำทูนท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 112286----398ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102785202391042520239 บ้านเมี่ยงหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 3131016----1329ปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
420102795202561042520256 ชุมชนบ้านปากห้วยหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 4921566763--28111ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
420102805202571042520257 บ้านขอนแก่นหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 112306----418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102815202591042520259 บ้านหนองผือหนองผือท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 83185----268ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102845202511042520251 บ้านหนองปกติอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 213666----879ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102865202581042520258 บ้านนากระเซ็งอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 92326----418ปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
420102875202491042520249 ชุมชนบ้านอาฮีอาฮีท่าลี่กลุ่มคุณภาพลุ่มน้ำเหือง 52436443--9211ปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน
รหัส SMISรหัส per-codeรหัสกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอวันที่อนุมัติ
420100015200631042520063 บ้านท่าเปิบกกดู่เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100025200641042520064 บ้านโป่งป่าติ้วกกดู่เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100055200681042520068 บ้านตูบโกบกกดู่เมืองเลยภาคเรียนที่ 1/2564
420100065200691042520069 บ้านลาดค้อกกดู่เมืองเลย20 ม.ค.2564
420100185200031042520003 บ้านนาบอนชัยพฤกษ์เมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100195200061042520006 บ้านท่าข้ามโพนสว่างชัยพฤกษ์เมืองเลย3 ต.ค.2562
420100285200331042520033 บ้านหนองนาทรายนาดินดำเมืองเลย9 เม.ย.2562
420100295200341042520034 บ้านทรัพย์มงคลนาดินดำเมืองเลย28 พ.ย.2560
420100385200221042520022 บ้านโพนนาอ้อเมืองเลย26 พ.ย.2562
420100625200191042520019 บ้านท่าบุ่งศรีสองรักเมืองเลย6 ธ.ค.2561
420100855202151042520215 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141เขาแก้วเชียงคาน6 ธ.ค.2561
420100905202031042520203 บ้านโนนสว่างเชียงคานเชียงคาน28 พ.ย.2560
420100955202221042520222 บ้านผากลางดงธาตุเชียงคาน20 ม.ค.2564
420101195202331042520233 บ้านสาระแพหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420101205202341042520234 บ้านหัวแก่งหาดทรายขาวเชียงคาน5 ส.ค.2562
420102775202531042520253 บ้านวังเป่งน้ำทูนท่าลี่26 พ.ย.2562
420102825202601042520260 บ้านหาดพระหนองผือท่าลี่5 ส.ค.2562
420102835202501042520250 บ้านน้ำพานอาฮีท่าลี่6 ธ.ค.2561
420102855202521042520252 บ้านห้วยคังอาฮีท่าลี่26 พ.ย.2562