ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหาดคัมภีร์
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101445203101042520310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหาดคัมภีร์
ชื่อ (อังกฤษ)banhadcomepee
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหาดคัมภีร์
ตำบลหาดคัมภีร์
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870345hadcomepee@loei1.go.thhadcomepee.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.1428438
Longitude
102.0191756
Tabe 3
Tab 5