ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาโม้
#เรียนรวมบางชั้น
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420101465203121042520312
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาโม้
ชื่อ (อังกฤษ)bannamo
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาโม้
ตำบลหาดคัมภีร์
อำเภอปากชม
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
042870168namo@loei1.go.thnamo.loei1.go.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.1012394
Longitude
102.0245868
Tabe 3
Tab 5