NT. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษาด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านเหตุผลรวมทุกด้าน
255949.46 (พอใช้) 30.00 (พอใช้) 73.03 (ดี) 50.83 (พอใช้ )
256033.83 (พอใช้) -15.6324.21 (ปรับปรุง) -5.7932.03 (พอใช้) -41.0030.02 (พอใช้ ) -20.81
256138.85 (พอใช้) 5.0232.57 (พอใช้) 8.3634.47 (พอใช้) 2.4435.30 (พอใช้ ) 5.28
256236.44 (พอใช้) -2.4134.00 (พอใช้) 1.43-35.22 (พอใช้ ) -0.08
256329.60 (ปรับปรุง) -6.8424.80 (ปรับปรุง) -9.20-27.20 (ปรับปรุง ) -8.02