รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 54.25 53.75 43.50 27.50 44.75
2560 31.25 -23 30.00 -23.75 33.75 -9.75 22.50 -5 29.38 -15.37
กราฟ