รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.17 40.00 38.50 21.67 36.59
2560 35.00 -11.17 28.33 -11.67 33.50 -5 31.67 10 32.13 -4.46
2561 31.69 -3.31 23.75 -4.58 31.13 -2.37 25.00 -6.67 27.89 -4.24
2562 33.08 1.39 15.00 -8.75 24.42 -6.71 19.17 -5.83 22.92 -4.97
กราฟ