รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 57.13 45.00 35.75 28.75 41.66
2560 47.75 -9.38 50.00 5 28.50 -7.25 12.50 -16.25 34.69 -6.97
2561 21.50 -26.25 15.00 -35 43.50 15 27.50 15 26.88 -7.81
กราฟ