รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 58.83 46.67 42.17 27.50 43.79
2560 35.89 -22.94 12.86 -33.81 29.79 -12.38 26.07 -1.43 26.15 -17.64
2561 69.33 33.44 50.00 37.14 43.67 13.88 40.83 14.76 50.96 24.81
กราฟ