รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 41.00 25.45 30.77 30.45 31.92
2560 39.50 -1.5 26.25 0.8 32.06 1.29 30.63 0.18 32.11 0.19
2561 56.11 16.61 34.29 8.04 40.86 8.8 28.57 -2.06 39.96 7.85
2562 40.81 -15.3 27.22 -7.07 31.56 -9.3 32.22 3.65 32.95 -7.01
กราฟ