รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 24.83 18.33 36.83 25.83 26.46
2560 38.08 13.25 25.00 6.67 31.75 -5.08 27.92 2.09 30.69 4.23
2561 49.63 11.55 22.50 -2.5 34.75 3 27.50 -0.42 33.60 2.91
2562 43.58 -6.05 38.33 15.83 27.50 -7.25 27.50 34.23 0.63
2563 67.50 23.92 27.50 -10.83 45.88 18.38 63.75 36.25 51.16 16.93
กราฟ