รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 53.44 38.75 33.38 23.75 37.33
2560 31.75 -21.69 23.33 -15.42 26.50 -6.88 25.83 2.08 26.85 -10.48
2561 56.65 24.9 29.00 5.67 41.60 15.1 30.50 4.67 39.44 12.59
2562 36.55 -20.1 24.00 -5 35.15 -6.45 26.50 -4 30.55 -8.89
กราฟ