รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 56.51 47.23 44.82 38.66 46.81
2560 49.24 -7.27 39.81 -7.42 40.91 -3.91 37.25 -1.41 41.80 -5.01
2561 60.34 11.1 45.62 5.81 43.12 2.21 42.43 5.18 47.88 6.08
2562 53.52 -6.82 36.23 -9.39 39.48 -3.64 36.57 -5.86 41.45 -6.43
2563 61.03 7.51 33.32 -2.91 41.51 2.03 49.83 13.26 46.42 4.97
กราฟ