รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 49.53 35.00 40.48 28.13 38.29
2560 46.98 -2.55 37.14 2.14 40.89 0.41 32.86 4.73 39.47 1.18
2561 53.60 6.62 39.67 2.53 39.20 -1.69 31.83 -1.03 41.08 1.61
2562 43.65 -9.95 27.08 -12.59 37.67 -1.53 27.71 -4.12 34.03 -7.05
กราฟ