รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 53.75 20.00 44.50 20.00 34.56
2560 24.00 -29.75 25.00 5 35.50 -9 37.50 17.5 30.50 -4.06
2561 39.38 15.38 25.00 38.25 2.75 28.75 -8.75 32.85 2.35
2562 34.00 -5.38 30.00 5 22.00 -16.25 25.00 -3.75 27.75 -5.1
กราฟ