รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.88 40.00 41.50 25.63 39.50
2560 29.32 -21.56 31.43 -8.57 36.79 -4.71 33.93 8.3 32.87 -6.63
2561 60.88 31.56 45.00 13.57 33.50 -3.29 41.25 7.32 45.16 12.29
2562 38.44 -22.44 20.00 -25 27.00 -6.5 25.00 -16.25 27.61 -17.55
กราฟ