รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 43.58 25.42 35.21 25.83 32.51
2560 30.26 -13.32 20.33 -5.09 29.27 -5.94 22.33 -3.5 25.55 -6.96
2561 48.11 17.85 27.86 7.53 39.36 10.09 32.86 10.53 37.05 11.5
2562 40.42 -7.69 22.50 -5.36 25.38 -13.98 25.42 -7.44 28.43 -8.62
2563 36.10 -4.32 21.15 -1.35 29.07 3.69 26.92 1.5 28.31 -0.12
กราฟ