รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 39.27 25.00 30.67 23.33 29.57
2560 38.60 -0.67 30.00 5 27.75 -2.92 24.50 1.17 30.21 0.64
2561 34.60 -4 20.00 -10 27.30 -0.45 29.33 4.83 27.81 -2.4
2562 40.05 5.45 22.00 2 26.75 -0.55 25.50 -3.83 28.58 0.77
2563 55.38 15.33 30.00 8 36.28 9.53 42.92 17.42 41.15 12.57
กราฟ