รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 55.25 40.00 34.82 32.50 40.64
2560 40.13 -15.12 29.31 -10.69 29.91 -4.91 27.16 -5.34 31.63 -9.01
2561 45.56 5.43 23.50 -5.81 33.88 3.97 29.00 1.84 32.99 1.36
2562 47.65 2.09 24.12 0.62 28.57 -5.31 25.88 -3.12 31.56 -1.43
2563 49.71 2.06 23.93 -0.19 34.36 5.79 29.82 3.94 34.46 2.9
กราฟ