รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 50.51 43.00 46.50 45.10 46.28
2560 46.46 -4.05 38.75 -4.25 45.54 -0.96 51.88 6.78 45.66 -0.62
2561 66.99 20.53 39.71 0.96 52.71 7.17 52.50 0.62 52.98 7.32
2562 64.42 -2.57 38.00 -1.71 47.10 -5.61 50.50 -2 50.01 -2.97
2563 63.93 -0.49 25.00 -13 37.43 -9.67 57.86 7.36 46.06 -3.95
กราฟ