รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 40.32 28.67 32.70 26.00 31.92
2560 40.39 0.07 28.18 -0.49 31.00 -1.7 29.77 3.77 32.34 0.42
2561 49.20 8.81 27.73 -0.45 35.55 4.55 30.68 0.91 35.79 3.45
2562 41.40 -7.8 22.00 -5.73 34.65 -0.9 24.50 -6.18 30.64 -5.15
กราฟ