รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.75 35.00 40.00 22.50 36.06
2560 24.38 -22.37 32.50 -2.5 23.50 -16.5 22.50 25.72 -10.34
2561 57.25 32.87 31.67 -0.83 37.83 14.33 30.00 7.5 39.19 13.47
กราฟ