รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 47.94 30.56 45.44 27.50 37.86
2560 42.64 -5.3 30.42 -0.14 39.46 -5.98 33.75 6.25 36.57 -1.29
2561 35.95 -6.69 26.00 -4.42 33.60 -5.86 28.00 -5.75 30.89 -5.68
2562 50.29 14.34 23.75 -2.25 27.96 -5.64 27.92 -0.079999999999998 32.48 1.59
2563 37.67 -12.62 15.00 -8.75 37.35 9.39 25.00 -2.92 28.76 -3.72
กราฟ