รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 54.85 45.83 42.50 29.17 43.09
2560 45.26 -9.59 27.50 -18.33 37.40 -5.1 23.50 -5.67 33.42 -9.67
2561 56.33 11.07 30.42 2.92 42.21 4.81 32.92 9.42 40.47 7.05
2562 41.77 -14.56 24.09 -6.33 25.68 -16.53 26.14 -6.78 29.42 -11.05
2563 47.83 6.06 30.00 5.91 30.58 4.9 23.33 -2.81 32.94 3.52
กราฟ