รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 49.60 32.00 32.10 29.50 35.80
2560 42.79 -6.81 32.22 0.22 36.83 4.73 31.39 1.89 35.81 0.010000000000005
2561 43.69 0.9 23.13 -9.09 31.25 -5.58 30.00 -1.39 32.02 -3.79
2562 34.00 -9.69 22.50 -0.63 23.25 -8 18.75 -11.25 24.63 -7.39
2563 41.04 7.04 23.33 0.83 30.69 7.44 26.25 7.5 30.33 5.7
กราฟ