รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 55.55 33.64 41.91 28.64 39.94
2560 42.17 -13.38 23.33 -10.31 35.58 -6.33 25.42 -3.22 31.63 -8.31
2561 45.91 3.74 23.93 0.6 32.96 -2.62 32.86 7.44 33.92 2.29
2562 45.88 -0.029999999999994 33.75 9.82 35.56 2.6 27.50 -5.36 35.67 1.75
2563 60.19 14.31 26.67 -7.08 37.71 2.15 41.67 14.17 41.56 5.89
กราฟ