รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 46.13 42.50 37.00 26.25 37.97
2560 40.00 -6.13 21.67 -20.83 39.17 2.17 20.83 -5.42 30.42 -7.55
2561 62.25 22.25 45.00 23.33 44.00 4.83 23.75 2.92 43.75 13.33
2562 59.25 -3 30.00 -15 40.50 -3.5 45.00 21.25 43.69 -0.060000000000002
2563 52.50 -6.75 28.33 -1.67 32.28 -8.22 45.00 39.53 -4.16
กราฟ