รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 48.33 36.67 41.56 24.17 37.68
2560 30.73 -17.6 20.00 -16.67 28.40 -13.16 22.00 -2.17 25.28 -12.4
2561 42.38 11.65 23.33 3.33 24.50 -3.9 27.92 5.92 29.53 4.25
2563 46.65 46.65 17.00 17 26.08 26.08 36.50 36.5 31.56 31.56
กราฟ