รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้

 

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2559 44.50 30.00 38.00 35.00 36.88
2560 32.13 -12.37 28.00 -2 23.10 -14.9 26.50 -8.5 27.43 -9.45
2561 52.00 19.87 38.57 10.57 35.36 12.26 23.57 -2.93 37.38 9.95
2562 40.44 -11.56 21.11 -17.46 27.22 -8.14 29.44 5.87 29.55 -7.83
2563 43.45 3.01 27.00 5.89 40.63 13.41 30.50 1.06 35.40 5.85
กราฟ